Implementatie Omgevingswet in Heusden
Belangrijk, spannend en uitdagend

De implementatie van de Omgevingswet is één van de belangrijkste thema’s van deze bestuursperiode. Het gaat om de integratie van een groot aantal specifieke wetten. Het moet leiden tot meer integraal beleid, (hopelijk) meer duidelijkheid en minder taaie procedures voor de burger. Maar de veelheid van onderwerpen die spelen bij de Omgevingswet maakt de besluitvorming complex.

Het is ook spannend: omdat het een proces is waar we niet automatisch kunnen terugvallen op eerdere ervaringen. We hebben als overheid vaak steeds méér zaken in regelingen vastgelegd. Maar meer regelen betekent niet altijd meer grip hebben op ontwikkelingen. Nu willen we ontregelen: maar waar is dat verantwoord en waar is dat eigenlijk niet.

Het vraagt om een visie op bebouwd en onbebouwd gebied: wat is waardevol om te behouden en waar willen we ruimte bieden aan gewenste of noodzakelijke nieuwe ontwikkelingen. We zoeken dus een mix van ‘veiligstellen en ruimte bieden’ waar dat nodig en verantwoord is. Vooral het buitengebied vraagt alle aandacht. Veel agrariërs gaan stoppen met hun bedrijf.

Landbouwbedrijven op arme grond en bedrijven op korte afstand van natuurgebieden zullen het moeilijk gaan krijgen. Verdroging moet worden tegengegaan. En er moet ruimte komen voor natuurontwikkelingen, zoals herstel van het stroomgebied van het Oude Maasje. Het proces om de Omgevingswet in Heusden te implementeren is goed van start gegaan. Vanuit de ambtelijke hoek wordt interdisciplinair gewerkt. Er is externe deskundigheid ingehuurd: dat is naast deskundige kennis ook belangrijk omdat zij met een onbevangen blik naar de Heusdense situatie kijken. Participatie door belangengroepen en inwoners krijgt veel aandacht. En diverse raadsleden, waaronder ikzelf, zijn vanaf een vroeg stadium bij het proces betrokken. Dat laatste vind ik erg belangrijk. Want we komen als raad voor belangrijke beslismomenten te staan. En het gaat echt mis, wanneer we alleen in de besluitfase betrokken worden.

Spannend vind ik wel op welke wijze voorgestelde besluiten rond de invoering van de Omgevingswet aan de raad voorgelegd gaan worden. Het lijkt me gewenst om aan de raad ontwikkelscenario’s voor te leggen. En wanneer zich binnen de raad een meerderheid voor een bepaald scenario aftekent, kan daaropvolgend besluitvorming plaatsvinden over de meer specifieke onderdelen van de gekozen ontwikkelrichting. Een meertrapsraket dus.

Ik wens alle voorbereiders veel inspiratie!

Aart Jan Gorter  
Raadslid (D66)