Mijn naam is Katja Burgman-Linssen en in mijn functie als senior adviseur / jurist omgevingsrecht bij het onafhankelijk advies- en ontwerpbureau BRO kan ik het beste van twee werelden combineren. Ik ben tegelijkertijd juridisch specialist op het gebied van het omgevingsrecht en ik adviseer klanten aan de voorkant over de mogelijkheden en de beste opties om ontwikkelingen mogelijk te maken.

Op dit moment richt ik me in het bijzonder op het adviseren van gemeenten en andere overheden over de Omgevingswet. Voor de regio Hart van Brabant – waaronder de gemeente Heusden - hebben wij een interactief stappenplan ontwikkeld voor de buitenplanse omgevingsplanactiviteitvergunning (Bopa) en voor het wijzigen van het omgevingsplan. Daarnaast staat inmiddels een casco-structuur voor het omgevingsplan en werken we aan een basisset met omgevingsplanregels voor nieuwe woningbouwontwikkelingen in de eerste periode na de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Een mooi onderdeel van mijn werk is het pionieren met de Omgevingswet. Van veel onderwerpen en mogelijkheden in deze wet zijn de toepassingsmogelijkheden nog niet uitgekristalliseerd. Het uitvogelen van nieuwe mogelijkheden die passen bij de wensen van de klant is daardoor een mooie uitdaging.

Het is leuk om mee te denken met de behoeften van gemeenten en er vervolgens echt mee aan de slag te gaan. Een steeds grotere groep medewerkers is inmiddels actief betrokken bij het werken met de Omgevingswet. De interactie tussen beleidsmedewerkers RO, vergunningverleners, handhavers én beleidsmedewerkers Klimaat(adaptatie), Duurzaamheid, Groen, Riolering draagt bij aan de integrale benadering van de fysieke leefomgeving en levert echt winst op. Een mooi voorbeeld is het bepalen van gebiedsdoelen en vervolgens te bedenken wat nodig is om hier sturing en invulling aan te geven. Alle mogelijke manieren proberen we daarbij op tafel te krijgen. Ondanks mijn juridische achtergrond en insteek – en daarmee een tweede natuur om in regels te denken – streef ik naar een pragmatische benadering. Regels zijn zeker niet de enige manier om doelen te bereiken. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het vastleggen van regels in een omgevingsplan een ultimum remedium is. Alleen als andere communicatieve of stimulerende maatregelen niet voldoende zijn, is het regelen een oplossing.

De gemeente Heusden is van plan om aan de hand van een proeftuin te starten met een omgevingsplan voor een bestaand gebied met verschillende functies. Mogelijk ga ik hierbij ondersteunen en ga ik nog meer mensen in de gemeentelijke organisatie van Heusden ontmoeten!

Katja Burgman-Linssen,
Senior adviseur / jurist omgevingsrecht bij BRO