Het college heeft op 20 september 2022 besloten om de ‘Tijdelijke subsidieregeling corona herstelfonds maatschappelijke organisaties 2022’ vast te stellen. De tijdelijke subsidieregeling biedt de mogelijkheid om een subsidie aan te vragen in het exploitatietekort 2021 of de financiële schade die is ontstaan in 2021 of 2022 als gevolg van de door het Rijk afgekondigde coronamaatregelen. Bijvoorbeeld een tijdelijke sluiting van accommodaties, beperking van het maximaal aantal aanwezigen/publiek, beperking van het maximaal aantal personen in een ruimte, et cetera. De tijdelijke subsidieregeling is er voor maatschappelijke organisaties en verenigingen op het gebied van sport, welzijn en cultuur. In de regeling staan de criteria om in aanmerking te komen voor een subsidie. Maatschappelijke organisaties met beroepskrachten zijn uitgesloten van deze tijdelijke subsidieregeling.

De ‘Tijdelijke subsidieregeling corona herstelfonds maatschappelijke organisaties’ bestaat uit een uniform deel en een maatwerkdeel.

Uniform deel

Op grond van het uniforme deel kunnen maatschappelijke organisaties een subsidie van maximaal € 2.500 aanvragen. Bij de aanvraag op grond van het uniforme deel moet worden gevoegd:

  • een door het bestuur vastgestelde jaarrekening 2021;
  • een motivering waarom het exploitatietekort 2021 het gevolg is van door het Rijk afgekondigde coronamaatregelen (maximaal 1 A4).
  • Een inhoudelijke en financiële onderbouwing van de financiële schade die is ontstaan ten gevolge van corona in een bepaalde periode van 2021 of 2022.

Maatwerkdeel

Voor maatschappelijke organisaties waarvoor de uniforme regeling geen of onvoldoende oplossing biedt, wordt de mogelijkheid geboden om een maatwerkoplossing aan te vragen. Hieraan is echter wel een zwaarder afwegingskader verbonden. Bij een maatwerkaanvraag vindt een uitgebreide financiële toetsing plaats.

Bij een maatwerk aanvraag moet worden gevoegd:

  • de door het bestuur vastgestelde jaarrekeningen 2019, 2020 en 2021;
  • de door het bestuur vastgestelde begroting 2022;
  • de balans per 31 december 2020 en per 31 december 2021;
  • een motivering waarom het exploitatietekort 2021 het gevolg is van door het Rijk afgekondigde coronamaatregelen en waarom het exploitatietekort niet zelf opgevangen kan worden.

Daarnaast zullen maatwerkaanvragen ook nog worden getoetst aan het herstelvermogen van de aanvrager en de inspanningen die de organisatie zelf heeft gedaan en nog doet om de financiële positie te verbeteren.

Lees hieronder de volledige subsidieregeling.

> Tijdelijke subsidieregeling corona herstelfonds maatschappelijke organisaties

Aanvragen kunnen tot 1 januari 2023 digitaal worden ingediend via info@heusden.nl. Er is geen standaard aanvraagformulier beschikbaar. Organisaties moeten zelf een schriftelijk onderbouwd verzoek indienen om in aanmerking te komen voor een eenmalige extra subsidie. Het college neemt voor 1 maart 2023 een besluit over de ontvangen subsidieaanvragen.

Het college merkt dat de gevolgen van de coronacrisis bij een aantal organisaties nog lang doorwerken en dat sommige organisaties grote moeite hebben om weer een gezonde huishouding te voeren. Met deze tijdelijke subsidieregeling wil het college maatschappelijke organisaties helpen die door de coronacrisis in de financiële problemen zijn gekomen. Het is namelijk belangrijk om maatschappelijke organisaties weer financieel gezond te maken omdat zij belangrijk zijn voor het welzijn van onze inwoners.