Herziene beleidsregel subsidie naleving controleplicht coronatoegangsbewijzen

Nieuws voor ondernemers, sportverenigingen, culturele locaties etc. 

Veel ondernemingen en organisaties moeten van de Rijksoverheid controleren op het Corona Toegangsbewijs (CTB). Het is belangrijk dat op elke locatie waarbij een coronatoegangsbewijs geldt, deze wordt gescand en het ID-bewijs wordt gecontroleerd en dat iedereen die zo’n locatie bezoekt de persoonlijke QR-code én een geldig ID-bewijs laat zien. Dit heeft impact op ondernemers en vrijwilligers van verenigingen en stichtingen. Zij maken extra kosten om deze controle op het CTB uit te kunnen voeren. Daarom heeft het college eerder een subsidieregeling vastgesteld om tegemoet te komen in de gemaakte personeelskosten.

Uit de eerste evaluatie van de originele regeling, die op 2 november vastgesteld is door het college, blijkt dat er beperkt gebruik wordt gemaakt. Daarom heeft het college de ‘Herziene beleidsregel subsidie naleving controleplicht coronatoegangsbewijzen (CTB)’ vastgesteld.

Financiële ondersteuning bij controle coronatoegangsbewijzen
Met deze regeling kunnen ondernemers, verenigingen en stichtingen die kosten hebben gemaakt voor het organiseren van een CTB controle bij activiteiten die plaats hebben gevonden vanaf 22 september 2021 een bijdrage aanvragen. Op grond van de regeling ontvangt de aanvrager een vast bedrag van € 1.000 per locatie, ongeacht omvang en aard van de locatie. Belangrijkste wijziging in de herziene regeling is dat de reguliere loonkosten niet meer zijn uitgesloten. De aanvrager verklaart vooraf dat hij of zij:

  • uitvoering geeft aan de huidige regelgeving over de controleplicht van CTB;
  • de gelden rechtmatig besteedt voor dat doel;
  • achteraf, als de gemeente dit verzoekt, kan aantonen waar de gelden aan zijn besteed. Hierbij kan, afhankelijk van de situatie, het formulier (rekentool) worden gebruikt.

Een aanvraag voor deze subsidieregeling kun je tot en met 7 januari 2022 digitaal indienen. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen, totdat het budget op is. Onderaan deze pagina tref je het aanvraagformulier aan. Hieronder tref je een link aan om het formulier rekenmodule te gebruiken en een link naar de herziene beleidsregels.

Klik hier om het formulier ‘rekentool’ te openen

> Klik hier om de voorwaarden van de Beleidsregel subsidie naleving controleplicht coronatoegangsbewijzen te lezen

Aanvragen die eerder ingediend zijn worden beoordeeld op basis van de originele beleidsregel omdat de herziene beleidsregel niet met terugwerkende kracht in werking kan treden. Leidt de beoordeling van een eerdere aanvraag tot een afwijzing of een lager subsidiebedrag dan € 1.000 dan kunnen deze aanvragers nóg een aanvraag indienen op basis van de herziene subsidieregeling. Het bedrag dat zij eerder al toegekend hebben gekregen wordt dan aangevuld tot het subsidiebedrag van € 1.000. 

Heb je vragen over onze financiële ondersteuning? Neem dan contact op via info@heusden.nl of bel naar (073) 513 1789.

 

Formulier subsidie CTB controle

De aanvrager verklaart dat: