Voorstraat 10, Vlijmen

Het college van Heusden maakt bekend, dat de gemeenteraad op 14 februari 2023 het bestemmingsplan ‘Voorstraat 10, Vlijmen’ (NL.IMRO.0797.BPVoorstraat10-VG01) heeft vastgesteld. Het plangebied ligt aan de Voorstaat 10 in Vlijmen (perceel L 1371). Het doel van het plan is de bouw mogelijk te maken van een woonvoorziening voor mensen met dementie. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld en bevat dus een aantal wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 2 maart 2023 gedurende zes weken ter inzage. U kunt de stukken tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie van het bestemmingsplan is raadpleegbaar op de landelijke website ruimtelijkeplannen.

Beroep

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt kunnen, binnen zes weken na de dag waarop dit bestemmingsplan ter inzage is gelegd, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen beroep indienen. Daarnaast kan elke belanghebbende gedurende deze termijn beroep instellen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling door de gemeenteraad in het bestemmingsplan zijn aangebracht.

U stelt beroep in door binnen de beroepstermijn een gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, waarbij tevens een voorlopige voorziening (schorsing inwerkingtreding besluit) kan worden gevraagd bij de voorzitter van die Afdeling. U kunt ook digitaal beroep instellen via: https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn. Een ingesteld beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Wel is het gedurende de beroepstermijn mogelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak schriftelijk te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Indien een dergelijk verzoek is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Overige informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Monique van Geel via telefoonnummer (073) 513 17 89.