Het college van Heusden maakt bekend, dat het heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Parapluplan wonen (NL.IMRO.0797.BPwonen-ON01).

Het plangebied omvat de hele gemeente Heusden.

Het doel van het plan is om te kunnen sturen op de locaties van bepaalde huisvestingsvormen, met name kamergewijze verhuur, om ongewenste effecten op de omgeving te voorkomen. Het bestemmingsplan regelt dat voor deze huisvestingsvormen voortaan een omgevingsvergunning nodig is.

Het bestemmingsplan wordt waarschijnlijk vastgesteld in het derde kwartaal van 2021.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 1 april 2021 gedurende zes weken ter inzage. U kunt de stukken tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie van het bestemmingsplan is raadpleegbaar via de landelijke website RuimtelijkePlannen.nl.

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn kan iedereen naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan indienen bij de raad van Heusden. Een schriftelijke zienswijze stuurt u per post naar de raad van Heusden, postbus 41, 5250 AA Vlijmen, of online via de website www.heusden.nl (inloggen met uw DigiD of Eherkenning). Graag bij uw schriftelijke reactie zaaknummer 1093961 vermelden.

Overige informatie
Wilt u mondeling reageren, of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Jolanda van Baardwijk via telefoonnummer (073) 513 17 89.