Presidium

Het is de taak van het presidium om het verloop van de processen binnen de gemeenteraad in goede banen te leiden. Het presidium adviseert daartoe de gemeenteraad en discussieert over algemene bestuurlijke zaken, het (bestuurlijk) functioneren van de raad en over de procedurele voortgang van politiek-bestuurlijk belangrijke processen en projecten. Ook stelt het presidium jaarlijks de vergaderagenda vast en bepaalt het welke thema's er tijdens de verschillende thema-avonden aan de orde komen.

Samenstelling

Het presidium wordt gevormd door de voorzitters van de gemeenteraadsfracties. De burgemeester is, in zijn hoedanigheid van voorzitter van de gemeenteraad, ook voorzitter van het presidium. Indien de burgemeester verhinderd is, wordt hij  vervangen door de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad (zijnde een raadslid). Elke fractievoorzitter heeft één stem in het presidium.

Vergaderschema

Het presidium vergadert ten minste één maal per kwartaal volgens een vooraf vastgesteld vergaderschema of zoveel vaker als de voorzitter dat wenselijk acht of tenminste twee leden van het presidium daarom verzoeken.De vergaderingen van het presidium zijn openbaar, tenzij het presidium anders beslist. De voorzitter of tenminste twee leden van het presidium kunnen het presidium voor een vertrouwelijke vergadering bijeenroepen. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Uitgelicht