Griffie

De gemeenteraad heeft zijn eigen ambtelijke ondersteuning: de raadsgriffie.

Aan het hoofd van de raadsgriffie staat de raadsgriffier. De griffier adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad en individuele raadsleden en fractieondersteuners. De griffier zorgt samen met de burgemeester voor een goede voorbereiding en goed verloop van de raadsvergaderingen.

De griffie is onafhankelijk en neutraal. Vanuit deze positie kan men de raadsleden en fractieondersteuners professioneel bijstaan en adviseren. Om de belangen van de raad goed te behartigen, heeft de griffier regelmatig overleg met de burgemeester en gemeentesecretaris. De griffier en de plaatsvervangend griffier zijn beide benoemd door de gemeenteraad en werken dus onafhankelijk van het college van burgemeester en wethouders en van de gemeentesecretaris. De griffie is geen onderdeel van de ambtelijke organisatie.

Ook de samenleving kan rekenen op de griffie. Als inwoners contact zoeken met raad, de fracties en/of raadsleden, gebruik willen maken van het spreekrecht of een burgerinitiatief willen indienen kan men contact opnemen met de griffie. (griffie@heusden.nl of 073-5131789)

Samenstelling griffie:

fransje

Raadsgriffier drs. F.E.H.M. (Fransje) Backerra

stephan

plv. Raadsgriffier mr. T.J. (Stephan) Vink

marianne

Griffiemedewerkster M.J.F. (Marianne) van Rijn

Uitgelicht