Gemeenteraad

Gemeenteraad Heusden
De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad stelt de beleidskaders vast en controleert het college van burgemeester en wethouders, dat verantwoordelijk is voor de voorbereiding, vorming en uitvoering van beleid. De gemeenteraad van Heusden telt 27 zetels, verdeeld over 9 fracties. De zetelverdeling is als volgt:

Presidium

Om ervoor te zorgen dat alle processen binnen de gemeenteraad goed verlopen, is het presidium in het leven geroepen. Meer weten? Klik hier.

Griffie

De griffie zorgt voor de ondersteuning van de gemeenteraad. Meer weten? Klik hier.

Raadsvergaderingen

De gemeenteraad vergadert gemiddeld een keer in de 6 weken. Tijdens de raadsvergadering wordt gedebatteerd over raadsvoorstellen en wordt vervolgens een besluit genomen.
Twee weken voor de raadsvergadering vinden er informatievergaderingen plaats. In Heusden kent men de Informatievergadering Bestuur, de Informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid en de Informatievergadering Samenleving.
In de Informatievergaderingen bevragen raadsleden en commissieleden de wethouders over de voorliggende raadsvoorstellen. Op deze wijze kan de raad in de raadsvergadering een afgewogen besluit nemen.
Voor inwoners is het mogelijk, wanneer zij belanghebbende zijn bij een raadsvoorstel, in te spreken bij de informatievergaderingen. ( Men kan niet inspreken bij voorontwerpbestemmingsplannen. Bij bestemmingsplannen kan men alleen inspreken wanneer men een zienswijze heeft ingediend.)
De inspreker kan de informatievergadering informeren over zijn of haar mening over een raadsvoorstel. De inspreektijd bedraagt 5 minuten. Vervolgens kunnen er vragen gesteld worden aan de inspreker. Na afloop van de bespreking van het betreffende voorstel kan de inspreker nog een kort statement geven.
Wilt u inspreken dan moet u zich 24 uur van te voren aanmelden bij griffie@heusden.nl.
U vermeldt dan waarover u wilt inspreken, uw naam en uw telefoonnummer.
De griffie zal dan contact met u opnemen.
Wilt u weten wanneer de gemeenteraad vergadert en wat erop de agenda staat, zie dan https://www.heusden.nl/BIS/ 

Vergaderingen live op internet

Wilt u een raadsvergadering bijwonen, dan bent u van harte welkom in het gemeentehuis in Vlijmen. U kunt de vergaderingen ook live volgen via internet of later terugzien.

Nevenfuncties

Bestuurders zijn op grond van de Gemeentewet verplicht hun nevenfuncties te melden waarbij tevens moet worden aangegeven of zij voor deze functie wel of niet worden betaald. Bestuurders mogen geen nevenfuncties vervullen die (mogelijk) in strijd zijn het belang van de gemeente. Ook moet voorkomen worden dat belangenverstrengeling kan optreden tussen de nevenfunctie en de functie die zij bekleden binnen de gemeente.

Uitgelicht