Toezegging overzicht (principe)verzoeken woningbouw 14 mei 2018


R A A D S I N F O R M A T I E B R I E FAan:

de leden van de raad

Van:

het college van Heusden

Datum:

14 mei 2018

Onderwerp:

overzicht (principe)verzoeken woningbouw

Doel:

ter kennisname/ter informatie

Aanleiding:

toezegging informatievergadering 18 april 2018

Aard informatie:

openbaar
Aanleiding

Op 18 april 2018 heeft wethouder Van der Poel tijdens de informatievergadering Ruimte toegezegd een overzicht te verstrekken van het aantal particuliere woningbouwverzoeken, zowel toegekend als afgewezen. Dit memo geeft invulling aan deze toezegging.


Informatie

Alle principeverzoeken woningbouw worden ter besluitvorming voorgelegd aan het college. Dit betekent dat er een goed beeld is van de ingediende principeverzoeken in de afgelopen jaren. In onderstaande tabel treft u het aantal principeverzoeken in de jaren 2014, 2015, 2016 en 2017.


Overzicht principeverzoeken


Aantal verzoeken

Aantal woningen

2014

Totaal

 22

51

 

Toegekend

10

15


Toegekend, mits*

2

2

 

Afgewezen

10

34

 

Afgewezen enkel op aantal woningen

0

0


Afgewezen op aantal woningen + overige redenen

5

29

 

Afgewezen enkel op overige redenen

5

5

2015

Totaal

 24

64

 

Toegekend

6

10


Toegekend, mits

4

4

 

Afgewezen

14

50

 

Afgewezen enkel op aantal woningen

1

4


Afgewezen op aantal woningen + overige redenen

7

40

 

Afgewezen enkel op overige redenen

6

6

2016

Totaal

22

48

 

Toegekend

9

9


Toegekend, mits

0

0

 

Afgewezen

13

39

 

Afgewezen enkel op aantal woningen

0

0


Afgewezen op aantal woningen + overige redenen

6

32

 

Afgewezen enkel op overige redenen

7

7

2017

Totaal

22

89

 

Nog in behandeling**

4

23


Toegekend

0

0


Toegekend, mits

4

4

 

Afgewezen

14

62

 

Afgewezen enkel op aantal woningen

2

6


Afgewezen op aantal woningen + overige redenen

7

51

 

Afgewezen enkel op overige redenen

5

5

* ‘Toegekend, mits’: er moet nog aan voorwaarden worden voldaan voordat woningen gebouwd kunnen worden.

** Nog niet alle verzoeken uit 2017 zijn ter besluitvorming aan het college voorgelegd.


In totaal zijn er in de afgelopen vier jaar 90 principeverzoeken ingediend voor in totaal 252 woningen. Hiervan zijn 28 verzoeken voor 162 woningen afgewezen op basis van onder andere het gevraagde woningaantal.


Kanttekeningen

Hoewel er slechts een paar initiatieven zijn afgewezen op enkel het woningaantal, betekent dit niet dat alleen in die gevallen de beleidslijn/-regel effectief is geweest. Bij verschillende verzoeken die zijn afgewezen op woningaantal en overige redenen, had een aangepast verzoek anders alsnog kunnen leiden tot de toekenning van hogere woningaantallen.


Bovendien laat de tabel alleen zien hoeveel principeverzoeken er formeel zijn ingediend en afgehandeld. Dit geeft echter geen volledig beeld van het aantal particuliere initiatieven in onze gemeente. Vaak komen inwoners eerst op gesprek, of is er telefonisch of per mail contact, om te bezien of een verzoek haalbaar is. Bij meer dan één woning, wordt hen uitgelegd dat zij de mogelijkheid hebben tot het indienen van een principeverzoek, maar dat de kans groot is dat het verzoek op basis van de woningaantallen wordt afgewezen. In sommige gevallen leidt dit ertoe dat er geen formeel principeverzoek wordt ingediend of dat het gevraagde aantal woningen al vooraf naar beneden wordt bijgesteld.


In 2017 hebben wij getracht deze ‘informele’ aanvragen, die uiteindelijk niet hebben geleid tot een formeel principeverzoek, ook inzichtelijk te maken. Naast de 89 woningen die formeel zijn ingediend, zijn er nog eens 101 extra woningen gevraagd.


Conclusie

Bij geen beperkingen op het aantal woningen per (principe)verzoek, zou er in de woningbouwplanning rekening gehouden moeten worden met een beduidend hoger aantal woningen voor particuliere initiatieven. Deze ruimte biedt onze woningbouwplanning op dit moment niet. In dat kader hebben wij in december 2017 de beleidsregel vastgesteld dat, voor zover de wettelijke regels hieraan niet in de weg staan en aan alle overige randvoorwaarden wordt voldaan, particuliere verzoeken voor woningbouw op eigen grond kunnen worden toegekend als het maximaal één extra woning betreft.


Vervolg

De toevoeging van één extra woning blijft het uitgangspunt. Toch zijn er situaties denkbaar waarin een hoger aantal woningen wenselijk is. Om een zo objectief mogelijke afweging te maken, zijn wij van plan om medio juni een afwegingskader (principe)verzoeken woningbouw vast te stellen. Wanneer het hergebruik van ‘behoudenswaardig’ bestaand vastgoed binnen de bebouwde kom betreft, en het beoogde type woningen kwalitatief een aanvulling is op de woningbouwplanning, kan besloten worden om een hoger aantal woningen toe te staan. Dit wordt nader uitgelegd in het collegevoorstel.Uitgelicht