Prognose begroting jeugdhulp 2018 regio Hart van Brabant 8 oktober 2018

Afbeelding 1

Raadsbericht


Aan

Colleges en gemeenteraden van de regio Hart van Brabant

Portefeuillehouder


Onderwerp

Prognose begroting jeugdhulp 2018 regio Hart van Brabant

Datum

2 oktober 2018


_________________________________________________________________________________


Goede en effectieve zorg staat bij ons voorop! Wij zitten dicht bij onze burgers, bereiken deze makkelijker en zien daardoor meer. Het is een feit dat meer jeugdigen worden geholpen dan voorheen. Inherent daaraan is dat we ook de kosten zien stijgen, terwijl we minder budget van het Rijk ontvangen. Wij willen blijven investeren in onze jeugd en zeker niet op bezuinigen. Want de jeugd is immers onze toekomst, en het is belangrijk onze jeugd op te laten groeien tot gelukkige volwassenen. Dat deze ambitie een prijskaartje heeft zien we nu helaas terug aan de budgettaire ontwikkelingen op basis van het eerste halfjaar van 2018. In dit raadsbericht informeren wij u over de achtergronden van deze ontwikkelingen.


Prognose begroting 2018

De kaderbegroting 2018 is budgettair neutraal ingestoken, waarbij de bijdragen van de regiogemeenten en daarmee ook de geraamde kosten per regiogemeente, gelijk zijn aan de ontvangen integratie uitkering vanuit het Rijk. Helaas is dit niet de realiteit. We willen regionaal steeds meer toe naar een realistischere begroting. Op basis van de periodiek opgesteld prognose van het lopende begrotingsjaar, zien we nu voor het 2e jaar op rij forse tekorten ontstaan. Daarnaast zien we dat de zorgaanbieders steeds beter en sneller gaan declareren. Wanneer we vast blijven houden aan de budgettair neutrale begroting, komt onze liquiditeit erg onder druk staan. Daarom herijken we de begroting. De huidige raming komt uit op € 16,7 miljoen negatief.


Oorzaken tekort en maatregelen

De informatie van de afgelopen drie jaar geeft ons een scherp beeld van de oorzaken. Op basis van grondig onderzoek naar deze oorzaken hebben wij een vrij precieze analyse over de betreffende zorgkosten en verwijzers. Hieruit blijkt dat het tekort met name wordt veroorzaakt door de bezuiniging van het Rijk, toename van het aantal vragen en toename van de zorg per jeugdige. Om het tekort niet verder te laten oplopen nemen we op de korte termijn een aantal stevige maatregelen. Op basis van de halfjaar gegevens zijn we in nauw overleg met de toegang en jeugdhulpaanbieders om stringenter om te gaan met de beperkte financiële middelen zodat we zorg kunnen blijven bieden aan de jeugdigen die dit echt nodig hebben. Wij voegen bijvoorbeeld experts toe aan de toegangsteams die ondersteunen bij dure en opvallende verwijzingen en breiden het contractmanagement uit om met aanbieders die opvallen individueel of per groep gesprekken te voeren om de afwijkingen te duiden en afspraken te maken over de uitgaven. Daarnaast voeren we samen met andere gemeenten een lobby naar het Rijk toe om structureel meer geld voor de jeugdhulp beschikbaar te krijgen.


We investeren extra geld voor preventieve maatregelen zodat dure jeugdhulp later voorkomen kan worden. Ook gaan we steeds meer zorg op maat in gezinnen inzetten, wat wil zeggen dat het soms beter is om in een totaal andere richting dan de jeugdhulp zelf naar een oplossing te zoeken, waardoor we beter én sneller hulp kunnen bieden, en daarmee ook onze kosten te beheersen. Al deze acties zetten we nog dit jaar in waarbij we ervoor zorgen dat geen kind tussen wal en schip valt en goede zorg krijgt.


Continuïteit van zorg gewaarborgd

Het tekort op de begroting heeft geen invloed op de kwaliteit van de jeugdhulp en het aanbod van de jeugdhulp in onze regio. Ieder kind dat een beroep doet op jeugdhulp, krijgt de hulp die het nodig heeft. Door de uitvoerige en gedegen analyse hebben we nog beter zicht op de aantallen en cijfers waardoor we onze zorg daarop kunnen aanpassen en onze inwoners nog beter kunnen ondersteunen.


Communicatie
Communicatie over dit onderwerp vindt plaats via de woordvoerder van de gastheergemeente en de woordvoerders van de diverse gemeenten. Binnenkort nodigen wij u uit voor een regionale informatiebijeenkomst over de financiën jeugdhulp.


Daarnaast ontvangt u binnenkort een voorstel van het Algemeen Bestuur om uw zienswijze te geven op de herijking van de deelbegroting jeugd 2018 regio Hart van Brabant.


Wij houden u uiteraard op de hoogte van de belangrijke ontwikkelingen.Uitgelicht