Raadsbesluit subsidiebezuinigingen

Door de aanhoudende economische crisis, maar vooral ook door de aanstaande veranderingen in de zorg waarbij de gemeente er per 1 januari 2015 een aantal taken bij krijgt, zijn wij genoodzaakt onze subsidieverstrekking opnieuw onder de loep te nemen.

Bovengenoemde ontwikkelingen dwingen ons tot extra bezuinigingen van in totaal € 300.000, bovenop de reeds bestaande taakstelling van € 200.000. Dit betekent dat we in 2015 € 300.000, in 2016 € 400.000 en in 2017 € 500.000 op subsidies moeten bezuinigingen.

In het coalitieprogramma 2014-2018 zijn de volgende maatschappelijke effecten vastgelegd:

 • inwoners kunnen zelf en/of met behulp van hun sociale omgeving zo zelfstandig mogelijk functioneren in onze maatschappij;
 • jeugdigen kunnen in een veilige (pedagogische) omgeving opgroeien en zich verder ontwikkelen;
 • burgers kunnen zich ontspannen, elkaar ontmoeten en ondersteunen in een prettig sociaal klimaat.

Op basis van de hiervoor genoemde maatschappelijke effecten zijn de volgende uitgangspunten voor de invulling van de bezuinigingstaakstelling geformuleerd:

 • subsidies die niet of beperkt bijdragen aan de maatschappelijke effecten worden afgeschaft;
 • activiteiten gericht op ontmoeting en ontspanning dragen bij aan de maatschappelijke samenhang en blijven subsidie ontvangen;
 • een belangrijk onderdeel van de transitie is gericht op zelfredzaamheid van burgers. Daarom wordt op de budgetgesubsidieerde instellingen die tot de categorie zorg behoren minder gekort dan op de budgetgesubsidieerde instellingen die tot de categorie cultuur en toerisme behoren;
 • vrijwilligersorganisaties die primair actief zijn voor medeburgers en niet voor eigen ontspanning en ontplooiing, worden ontzien;
 • de ‘pijn’ van de bezuinigingen zo eerlijk mogelijk verdelen;
 • een eenvoudige en uniforme subsidiesystematiek.

Op basis van deze uitgangspunten heeft de gemeenteraad op 23 september 2014 het volgende pakket aan bezuinigingsmaatregelen vastgesteld:

 • Enkele subsidies afschaffen
 • De bestaande accommodatiesubsidies afbouwen of afschaffen
 • Een uniforme subsidieregeling voor de buurthuizen en ouderensociëteiten ontwikkelen
 • Een taakstellende bezuiniging op sportaccommodaties
 • Een subsidiekorting op de budgetsubsidies
 • Een subsidiekorting op de waarderings- en normsubsidies.

Als u het volledige raadsvoorstel en -besluit wilt lezen klik dan hier.

Uitgelicht