Subsidies maatschappelijke initiatieven

Subsidie wordt door de gemeente ingezet om iets te bereiken, om maatschappelijke effecten en beleidsdoelen te realiseren.

Maatschappelijke effecten

De gemeente Heusden wil de volgende maatschappelijke effecten realiseren:

 • Inwoners kunnen zelf en/of met behulp van hun sociale omgeving zo zelfstandig mogelijk functioneren in onze maatschappij.
 • Jeugdigen kunnen in een veilige (pedagogische) omgeving opgroeien en zich verder ontwikkelen.
 • Inwoners kunnen zich ontspannen, elkaar ontmoeten en ondersteunen in een prettig sociaal klimaat.

Subsidies algemeen

Subsidieverstrekking is geen doel op zichzelf. Subsidie wordt door de gemeente ingezet om iets te bereiken, om maatschappelijke effecten en beleidsdoelen te realiseren.
Met subsidie wil de gemeente Heusden organisaties en instellingen in staat stellen activiteiten te ondernemen die bijdragen aan de verwezenlijking van de beleidsdoelen.

Daarmee kan de doelstelling van het subsidiebeleid van de gemeente Heusden als volgt geformuleerd worden:
Maatschappelijke organisaties en instellingen in staat stellen om met hun activiteiten een bijdrage te leveren aan de verwezenlijking van gemeentelijke beleidsdoelen die zonder subsidie niet of niet geheel gerealiseerd zouden worden.

Voor wie?

Instellingen kunnen slechts voor subsidie in aanmerking komen indien;

 • zij statutair gevestigd zijn in de gemeente Heusden;
 • de activiteit(en) specifiek gericht is/zijn op (inwoners van) deze gemeente; 
 • het aantal bij de activiteiten betrokken deelnemers/leden, exclusief de leiding, tenminste 15 bedraagt; en
 • minimaal 15 leden/deelnemers woonachtig zijn in de gemeente Heusden.

Soorten Subsidie
 

 • Waarderingssubsidies
 • Budgetsubsidies
 • Projectsubsidies
 • Innovatiebudget sociaal domein en inwonersinitiatieven

Waarderingssubsidie

De waarderingssubsidies zijn vooral bedoeld voor kleinere (semiprofessionele) organisaties of vrijwilligersorganisaties met wie de gemeente een structurele subsidierelatie heeft. Om voor een waarderingssubsidie in aanmerking te komen moeten de activiteiten van deze organisaties wel bijdragen aan één of meer van de geformuleerde maatschappelijke effecten.

Bij waarderingssubsidies is er geen directe relatie tussen de kostprijs van de activiteit en de hoogte van het subsidiebedrag. De gemeente drukt met deze subsidie haar waardering uit voor de activiteit van de subsidieontvanger. Er vindt door de gemeente geen inhoudelijke sturing plaats op de activiteit. Deze subsidiesoort brengt voor subsidieontvanger en subsidieverstrekker minimale bureaucratische verplichtingen mee: er moet alleen een aanvraag worden ingediend. Een waarderingssubsidie wordt aangevraagd voor 1 juli van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar. Aan de aanvraag moeten een activiteitenplan, begroting en gegevens over het bereik worden toegevoegd b.v. in de vorm van een ledenlijst. Er hoeft ook geen verantwoording afgelegd te worden. 

Budgetsubsidie

Budgetsubsidies zijn voornamelijk bedoeld voor grotere instellingen die personeel in dienst hebben en waarmee de gemeente Heusden in de meeste gevallen een langdurige subsidierelatie heeft. Voor budgetsubsidies is maatwerk nodig omdat het meestal om één gesubsidieerde instelling gaat die de betreffende taken binnen de gemeente Heusden uitvoert. Budgetsubsidies zullen in de toekomst meer meetbaar en flexibel gemaakt worden door (een deel van) het budget afhankelijk te maken van het aantal deelnemers/cursisten etc. Budgetsubsidie brengt meer voorschriften en eisen met zich mee dan een waarderingssubsidie. Een budgetsubsidie wordt aangevraagd voor 1 juni van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar. Aan de aanvraag moeten een werkplan en begroting worden toegevoegd. In het werkplan moet naar voren komen welke activiteiten worden uitgevoerd en hoe dit bijdraagt aan de maatschappelijke effecten. Voor budgetsubsidies dient jaarlijks, voor 1 juni van het jaar volgend op het subsidiejaar, verantwoording afgelegd te worden. Voor budgetsubsidies boven € 100.000 is een accountantsverklaring vereist. Bij budgetsubsidies tot € 100.000 volstaat een beoordelingsverklaring.

Nieuwe aanvragen voor waarderings- en budgetsubsidie

Nieuwe aanvragen zullen beoordeeld worden op de mate waarin de activiteit bijdraagt aan de realisatie van de maatschappelijke effecten.
Een nieuwe subsidieaanvraag dient voor 1 juni voorafgaande aan het subsidiejaar ingediend te worden met als extra bijlagen een kopie van de oprichtingsakte, kopie van de inschrijving van de KvK en de jaarrekening van het voorgaande jaar.

Projectsubsidie

Projectsubsidies zijn incidentele subsidies die worden ingezet voor met name vernieuwende activiteiten die Heusden op een positieve wijze op de kaart zetten. Activiteiten moeten vernieuwend dan wel experimenteel zijn en niet eerder in de gemeente Heusden hebben plaats gevonden en gericht zijn op actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Activiteiten moeten passen binnen vastgestelde beleidskaders en een bijdrage leveren aan de maatschappelijke effecten en binnen de vastgestelde financiële randvoorwaarden passen (Hiervoor dient de raad dan een subsidieplafond vast te stellen). Het moet iets bijzonders toevoegen aan het bestaande aanbod in Heusden. Voor projectsubsidies is een budget van € 15.000,- per jaar beschikbaar.

Voor projectsubsidie komen in aanmerking activiteiten die voldoen aan de volgende criteria:

 • Activiteiten moeten vernieuwend zijn, en
 • Activiteiten moeten Heusden op een positieve manier in de publiciteit brengen, en/of
 • Activiteiten moeten in de gemeente Heusden plaatsvinden en zich richten op de inwoners van de gemeente Heusden

De projectsubsidie wordt jaarlijks in vier tranches beschikbaar gesteld, om te voorkomen dat het bekostigingsplafond al aan het begin van het jaar bereikt wordt. Niet benut budget uit een voorgaande tranche wordt overgeheveld naar de volgende tranche. Het subsidieplafond bedraagt € 15.000 per jaar. Per activiteit bedraagt de projectsubsidie maximaal € 2.500.

Projectsubsidies kunnen aangevraagd worden:

 • voor 1 maart voor activiteiten die plaats vinden in april tot en met juni;
 • voor 1 juni voor activiteiten die plaats vinden in juli tot en met september;
 • voor 1 september voor activiteiten die plaats vinden in oktober tot en met december;
 • voor 1 december voor activiteiten die plaatsvinden in januari tot en met maart.

Voor projectsubsidie hoeft achteraf geen verantwoording afgelegd te worden.

Innovatiebudget sociaal domein en inwonersinitiatieven

Het innovatiebudget sociaal domein en inwonersinitiatieven is bedoeld om vernieuwende initiatieven in het sociaal domein die bijdragen aan een werkelijke verandering in de (maatschappelijke) ondersteuning en de dienstverlening voor de kwetsbare inwoners in de gemeente Heusden te stimuleren. 
Bewoners van kernen, wijken, buurten en straten de gelegenheid bieden zelf met initiatieven te komen om de leefbaarheid en sociale cohesie in hun kern, wijk, buurt of straat te verbeteren. 
Voor een subsidie uit het innovatiebudget komen kleinschalige initiatieven van inwoners en maatschappelijke organisaties in aanmerking die zich richten op innovatie van de zorg, ondersteuning en versterking van de leefbaarheid en sociale cohesie en die er toe bijdragen dat:

 • de zelfredzaamheid van inwoners toeneemt en meer gebruik wordt gemaakt van de eigen kracht van inwoner;
 • de samenwerking op het gebied van zorg en ondersteuning verbetert;
 • er meer aandacht komt voor het voorkomen van problemen (preventie);
 • de leefbaarheid (sociaal, fysiek en veilig) in de kern, wijk, buurt of straat toeneemt.

Aanvragen kunnen het hele jaar door worden gedaan. Aanvragen zijn voorzien van een beschrijving van de activiteit en een begroting waarin te zien is dat het project voor een deel wordt gefinancierd door andere partijen. Er is geen standaardaanvraagformulier beschikbaar. In de beleidsregel innovatiebudget sociaal domein en inwonersinitiatieven staan de subsidievoorwaarden beschreven. Een bijdrage uit het innovatiebudget is eenmalig en bedraagt maximaal € 5.000,- per aanvraag

Aanvragen

U kunt de aanvraag hier indienen voor: