Uitwerkingsplan Geerpark fase 2B-2 Vlijmen en besluit hogere grenswaarde geluid

Het college van Heusden maakt bekend, dat het op 3 maart 2020 het uitwerkingsplan Geerpark fase 2B-2 (NL.IMRO.0797.BPUfase2B2-VG01) heeft vastgesteld. Tevens maakt het college bekend dat het op 3 maart 2020 een hogere grenswaarde wegverkeerslawaai voor dit gebied heeft vastgesteld.

Het plangebied maakt deel uit van de nieuwe woonwijk Geerpark in Vlijmen. Het ligt in het noordoostelijk gedeelte van de wijk. Het heeft in het bestemmingsplan Geerpark (in samenhang met ‘Geerpark planherziening 1’) de bestemming ‘Wonen- Uit te werken 2’. Het plangebied sluit aan op het plangebied van het uitwerkingsplan ‘Geerpark fase 2B-1’

Het uitwerkingsplan is gewijzigd vastgesteld en bevat dus een wijziging ten opzichte van het ontwerpuitwerkingsplan. De wijziging is ambtshalve aangebracht. Deze is overzichtelijk aangegeven in het ter inzage liggende collegebesluit.

De hogere grenswaarde is vastgesteld overeenkomstig het ontwerpbesluit hogere grenswaarden, ten aanzien waarvan geen zienswijzen zijn ontvangen.

Inzage

Het vastgestelde uitwerkingsplan en het besluit hogere grenswaarde met bijbehorende stukken liggen met ingang van 12 maart 2020 gedurende 6 weken ter inzage. U kunt de stukken tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie van het uitwerkingsplan is raadpleegbaar via RoPubliceer en via de landelijke website RuimtelijkePlannen.nl.

Beroep

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij het college kenbaar hebben gemaakt kunnen, binnen zes weken na de dag waarop dit uitwerkingsplan en het besluit hogere grenswaarde ter inzage zijn gelegd, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij het college kenbaar te maken, kunnen beroep indienen. Daarnaast kan iedereen gedurende deze termijn beroep instellen tegen de wijziging die bij de vaststelling door het college in het ontwerpuitwerkingsplan is aangebracht.

U stelt beroep in door binnen de beroepstermijn een gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, waarbij tevens een voorlopige voorziening (schorsing inwerkingtreding besluit) kan worden gevraagd bij de voorzitter van die Afdeling. U kunt ook digitaal beroep instellen via: https://digitaalloket.raadvanstate.nl/

Het vastgestelde uitwerkingsplan treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn. Een ingesteld beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde uitwerkingsplan niet. Wel is het gedurende de beroepstermijn mogelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak schriftelijk te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen tegen het vastgestelde uitwerkingsplan. Indien een dergelijk verzoek is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Op dit uitwerkingsplan  is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Overige informatie

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Jolanda van Baardwijk via telefoonnummer (073) 513 17 89.

 

Uitgelicht