plandeel De Hoeven 52-52a Haarsteeg van bestemmingsplan 'Heusden Buitengebied, 4de herziening’

Het college van Heusden maakt bekend dat de gemeenteraad op 1 april 2020 het plandeel De Hoeven 52-52a Haarsteeg van bestemmingsplan 'Heusden Buitengebied, 4de herziening' opnieuw heeft vastgesteld (NL.IMRO.0797.PHHBG4-VG02). Het betreft een besluit naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State over het perceel De Hoeven 52-52a in Haarsteeg, kadastraal bekend als HDN02G851 en HDN02G852.

Inzage

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 30 april 2020 gedurende 6 weken ter inzage. U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie van het bestemmingsplan is raadpleegbaar via RoPubliceer en via de landelijke website RuimtelijkePlannen.nl.

Beroep

Voor deze vaststelling heeft geen ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen, gelet op de uitspraak van de Raad van State. Het is enkel mogelijk voor belanghebbenden om beroep in te stellen tegen het herstelde plandeel van het bestemmingsplan.

Belanghebbenden kunnen, binnen zes weken na de dag waarop dit bestemmingsplan ter inzage is gelegd, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U stelt beroep in door binnen de beroepstermijn een gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, waarbij tevens een voorlopige voorziening (schorsing inwerkingtreding besluit) kan worden gevraagd bij de voorzitter van die Afdeling. U kunt ook digitaal beroep instellen via: https://digitaalloket.raadvanstate.nl/

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn. Een ingesteld beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Wel is het gedurende de beroepstermijn mogelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak schriftelijk te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Indien een dergelijk verzoek is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Overige informatie

Wilt u informatie, dan kunt u contact opnemen met John Burgs via telefoonnummer (073) 513 17 89.

Uitgelicht