ontwerp omgevingsvergunning Steenweg 6 / Herptseweg Oudheusden

Het college van Heusden maakt bekend, dat zij heeft ingestemd met het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning en de daarmee samenhangende stukken voor het afwijken van het bestemmingsplan op het perceel aan de Steenweg 6 in Oudheusden, kadastraal bekend als gemeente Heusden, sectie F, nummer 1104.

Het plangebied betreft het achterste deel van het perceel. De aanvrager wil het perceel splitsen, een bestaand gebouw slopen en er een woning bouwen. Het perceel staat nu nog bekend als Steenweg 6 in Oudheusden, maar de woning wordt gebouwd aan de Herptseweg. De geldende bestemming staat de bouw niet toe. Hiervoor is een omgevingsvergunning met uitgebreide procedure conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) aangevraagd. Daarmee is het mogelijk af te wijken van het bestemmingsplan en het project te realiseren.

Inzage

De ontwerpomgevingsvergunning ligt met de bijbehorende stukken met ingang van 25 april 2019 gedurende zes weken ter inzage. U kunt de stukken tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie van de ontwerpomgevingsvergunning vindt u hier:
- ontwerp omgevingsvergunning
- ruimtelijke onderbouwing
- overzichtstekening

Zienswijze

Gedurende de bovengenoemde termijn kan een ieder naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling een zienswijze op de ontwerpomgevingsvergunning indienen. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college van Heusden, postbus 41, 5250 AA Vlijmen. Graag bij uw schriftelijke reactie het zaaknummer 570976 vermelden. Wilt u mondeling reageren, of wenst u informatie, dan kunt u contact opnemen met Marco Molijn of Theo de Kleijn via het telefoonnummer 073 - 513 17 89.

Uitgelicht