Actualisatie grenzen kom Heusden

Het college van Heusden maakt bekend, dat het op 30 juli 2019 de grenzen van de bebouwde kom op grond van de Wet natuurbescherming (voorheen Boswet), de Wegenverkeerswet en de stedenbouwkundige grens opnieuw vastgesteld heeft.

In onze gemeente vonden c.q. vinden nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen plaats, die een (juridische) aanpassing van de komgrenzen vergen. Omdat er sprake is van verschillende soorten komgrenzen en dat verwarring kan veroorzaken, zijn de verschillende komgrenzen zoveel als mogelijk op elkaar afgestemd.

De komgrenzen zijn gewijzigd vastgesteld en bevatten dus een aantal kleine wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit. De wijzigingen zijn deels naar aanleiding van ingediende zienswijzen en deels ambtshalve aangebracht. Ze zijn overzichtelijk aangegeven in het ter inzage liggende collegebesluit.

Het besluit met bijbehorende stukken ligt met ingang van 15 augustus 2019 gedurende 6 weken ter inzage. Een digitale versie vindt u hier:
- collegebesluit
- kaarten komgrenzen
- lijst wijzigingen
- nota wijzigingen
- nota zienswijzen

Het indienen van beroep is niet meer mogelijk. Het besluit is op 27 september 2019 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Uitgelicht