Actualisatie grenzen kom Heusden

Het college van Heusden maakt bekend, dat het op 30 juli 2019 de grenzen van de bebouwde kom op grond van de Wet natuurbescherming (voorheen Boswet), de Wegenverkeerswet en de stedenbouwkundige grens opnieuw vastgesteld heeft.

In onze gemeente vonden c.q. vinden nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen plaats, die een (juridische) aanpassing van de komgrenzen vergen. Omdat er sprake is van verschillende soorten komgrenzen en dat verwarring kan veroorzaken, zijn de verschillende komgrenzen zoveel als mogelijk op elkaar afgestemd.

De komgrenzen zijn gewijzigd vastgesteld en bevatten dus een aantal kleine wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit. De wijzigingen zijn deels naar aanleiding van ingediende zienswijzen en deels ambtshalve aangebracht. Ze zijn overzichtelijk aangegeven in het ter inzage liggende collegebesluit.

Het besluit met bijbehorende stukken ligt met ingang van 15 augustus 2019 gedurende 6 weken ter inzage. Een digitale versie vindt u hier:
- collegebesluit
- kaarten komgrenzen
- lijst wijzigingen
- nota wijzigingen
- nota zienswijzen

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij het college kenbaar hebben gemaakt kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij het college kenbaar te maken, kunnen beroep indienen. Daarnaast kan iedereen gedurende deze termijn beroep instellen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling door het college in het besluit zijn aangebracht. Het vastgestelde besluit treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn.

Uitgelicht