Von Suppéstraat, Drunen

Het college van Heusden maakt bekend, dat het heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan 'Von Suppéstraat, Drunen' (NL.IMRO.0797.VonSuppe-ON01).

Ten opzichte van het voorontwerp zijn enkele redactionele aanpassingen doorgevoerd, is het op een aantal punten geactualiseerd en is de verbeelding aangepast (o.a. verschuiving bouwvlak patiowoningen Von Suppéstraat). De reacties op het voorontwerpbestemmingsplan zijn samengevat en beantwoord in de Nota inspraak en overleg behorende bij het plan.

Plangebied

Het plangebied ligt in de wijk Venne-Oost in Drunen. Het omvat het voormalige schoolgebouw met omliggende (openbare) ruimte aan de Von Suppéstraat en de naastgelegen gymzaal met basketbalveldje aan de Chopinstraat in Drunen.

Doel bestemmingsplan

Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van 36 woningen mogelijk: 20 patiowoningen en 16 overige grondgebonden woningen (geen appartementen). 

Het bestemmingsplan wordt waarschijnlijk vastgesteld in het derde kwartaal van 2019.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 18 april 2019 gedurende zes weken ter inzage. U kunt de stukken tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie van het bestemmingsplan is raadpleegbaar via RoPubliceer en via de landelijke website RuimtelijkePlannen.nl.

Zienswijze

Gedurende de bovengenoemde termijn kan iedereen naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan indienen bij de raad van Heusden. Een schriftelijke zienswijze stuurt u per post naar de raad van Heusden, postbus 41, 5250 AA Vlijmen, of online via de website www.heusden.nl (inloggen met uw DigiD). Graag bij uw schriftelijke reactie zaaknummer 541224 vermelden.

Overige informatie

Wilt u mondeling reageren, of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Jolanda van Baardwijk via telefoonnummer (073) 513 17 89.

Uitgelicht