Vendreef 2, Vlijmen

Het college van Heusden maakt bekend, dat de gemeenteraad op 18 februari 2020 het bestemmingsplan Vendreef 2, Vlijmen (NL.IMRO.0797.vendreef2-VG01) heeft vastgesteld.

Het plan maakt een transformatie mogelijk van de locatie aan de Vendreef 2 in Vlijmen. Ter plaatse was een agrarisch bedrijf aanwezig, waarvan de bebouwing inmiddels is gesloopt. Er zal zich een bestaand grondwerkbedrijf uit de gemeente vestigen. In de bedrijfsgebouwen worden machines gestald en er wordt daar grond verbeterd. Dat laatste is een uitbreiding van de huidige bedrijfsactiviteiten. Verder komt er een klein kantoor. Een beplantingsplan voorziet in een landschappelijke inpassing.

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld en bevat dus een aantal wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Inzage

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 9 april 2020 gedurende 6 weken ter inzage (tot en met 20 mei 2020). U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie van het bestemmingsplan is raadpleegbaar via RoPubliceer en via de landelijke website RuimtelijkePlannen.nl.

Beroep

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt kunnen, binnen zes weken na de dag waarop dit bestemmingsplan ter inzage is gelegd, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen beroep indienen. Daarnaast kan iedereen gedurende deze termijn beroep instellen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling door de gemeenteraad in het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.

U stelt beroep in door binnen de beroepstermijn een gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, waarbij tevens een voorlopige voorziening (schorsing inwerkingtreding besluit) kan worden gevraagd bij de voorzitter van die Afdeling. U kunt ook digitaal beroep instellen via: https://digitaalloket.raadvanstate.nl/

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn. Een ingesteld beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Wel is het gedurende de beroepstermijn mogelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak schriftelijk te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Indien een dergelijk verzoek is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Overige informatie

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Marco Molijn via telefoonnummer (073) 513 17 89.

Uitgelicht