Vendreef 2, Vlijmen

Het college van Heusden maakt bekend, dat het heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan 'Vendreef 2, Vlijmen' (NL.IMRO.0797.vendreef2-ON01).

Het plan maakt een transformatie mogelijk van de locatie aan de Vendreef 2 in Vlijmen. Het plangebied ligt bij Vlijmen en ligt aan de Vendreef, omringd door een paar andere (voormalig) agrarische bedrijfspercelen, agrarische grond en verderop ligt het gebied Vlijmens Ven. Ter plaatse was een agrarisch bedrijf aanwezig, waarvan de bebouwing inmiddels is gesloopt. Volgens het plan zal er zich een bestaand grondwerkbedrijf uit de gemeente vestigen. In de bedrijfsgebouwen worden machines gestald en er wordt daar grond verbeterd. Dat laatste is een uitbreiding van de huidige bedrijfsactiviteiten. Verder komt er een klein kantoor. Een beplantingsplan voorziet in een landschappelijke inpassing.

Het bestemmingsplan wordt waarschijnlijk vastgesteld in het derde kwartaal van 2019.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 25 april 2019 gedurende zes weken ter inzage. U kunt de stukken tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie van het bestemmingsplan is raadpleegbaar via RoPubliceer en via de landelijke website RuimtelijkePlannen.nl.

Zienswijze

Gedurende de bovengenoemde termijn kan iedereen naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan indienen bij de raad van Heusden. Een schriftelijke zienswijze stuurt u per post naar de raad van Heusden, postbus 41, 5250 AA Vlijmen, of online via de website www.heusden.nl (inloggen met uw DigiD). Graag bij uw schriftelijke reactie zaaknummer 574748 vermelden.

Overige informatie

Wilt u mondeling reageren, of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Marco Molijn via telefoonnummer (073) 513 17 89.

Uitgelicht