Tongerloostraat 16 te Elshout

Het college van Heusden maakt bekend dat het heeft ingestemd met:

  • het ontwerpbestemmingsplan 'Tongerloostraat 16 te Elshout’ (NL.IMRO.BPtongerloo16-ON01)
  • het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid.

Ontwerpbestemmingsplan

Het plangebied is gelegen in de bebouwde kom van Elshout en wordt globaal begrensd door de Tongerloostraat en door omliggende bedrijfspercelen. Het bestemmingsplan dient ertoe een bouwmogelijkheid voor een bedrijfswoning op het perceel te creëren. Die bouwmogelijkheid sluit aan bij de opzet in de straat en het bedrijventerrein en sluit aan op de behoefte in de markt.
Het bestemmingsplan wordt waarschijnlijk vastgesteld in het eerste kwartaal van 2020.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid

Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van wegverkeerslawaai, zoals bedoeld in art. 82 van de Wet geluidhinder, wordt overschreden op de te bouwen woning. De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om hogere grenswaarden vast te stellen. Het college wil van deze mogelijkheid gebruik maken.

Inzage

U kunt de stukken tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie van het bestemmingsplan is raadpleegbaar via RoPubliceer en via de landelijke website RuimtelijkePlannen.nl.

De stukken van het ontwerpbesluit hogere grenswaarden vindt u hier:

Zienswijze

Het indienen van zienswijzen is niet meer mogelijk.

Overige informatie

Wilt u mondeling reageren, of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Marco Molijn via telefoonnummer (073) 513 17 89.

Uitgelicht