Steenenburg

Voorontwerp bestemmingsplan Steenenburg

Het college van Heusden is bezig met de voorbereiding van het bestemmingsplan Steenenburg (NL.IMRO.0797.steenenburg-VO01). Het plangebied ligt tussen Drunen en Nieuwkuijk en wordt als volgt begrensd:

- Noordzijde: de terreinen ten zuiden van de wegen Doorloop en Spoorlaan;
- Oostzijde: de terreinen langs de westzijde van de Vimmerik en de terreinen achter de bestaande bedrijfspanden Vimmerik 1-13. Bij de Middelweg ligt het plangebied langs de westzijde van de percelen Middelweg 38-38A, vervolgens aansluitend aan de noordzijde van de Middelweg en langs de westzijde van de wetering achter de percelen Het Hof 1-25.
- Zuidzijde: de Nieuwkuijksestraat en de Bosscheweg;
- Westzijde: vanaf de Bosscheweg loopt de plangrens in noordelijke richting naar de bestaande boszoom die zich bevindt in het verlengde van de Groenewoud. De plangrens loopt hier in westelijke richting naar de Groenewoud en buigt dan weer in noordelijke richting af. De plangrens loopt langs de achterzijde van de percelen aan de Kasteeldreef.

Met dit bestemmingsplan wordt de realisatie mogelijk gemaakt van een High-tech campus met een onderzoeks- en medisch diagnostisch research centrum in combinatie met daaraan gerelateerde bedrijvigheid. Dit gaat samen met de bouw van maximaal 226 woningen en de revitalisatie van de ecologische en cultuurhistorische waarden. Op deze wijze wordt een hoogwaardig en uniek woon- en werklandschap tot stand gebracht.

De planning is dat het ontwerp van het bestemmingsplan in het tweede kwartaal van 2019 ter inzage gelegd wordt. Het wordt waarschijnlijk vastgesteld in het derde kwartaal van 2019.

Huidige stand van zaken

Het college van Heusden heeft met dit voorontwerpbestemmingsplan ingestemd in zijn vergadering van 18 december 2019.

De termijn om een inspraakreactie in te dienen is verstreken. Op dit moment worden de reacties verwerkt en wordt het ontwerp bestemmingsplan opgesteld. Zodra het ontwerpbestemmingsplan in procedure wordt gebracht zal dit bekend worden gemaakt in Het Weekblad en op deze website.

Inzage

U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie van het bestemmingsplan is raadpleegbaar via RoPubliceer en via de landelijke website Ruimtelijkeplannen.nl.

Overige informatie

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Marino Kuper via telefoonnummer (073) 513 17 89.

Uitgelicht