Parapluplan woningaantallen

Het college van Heusden maakt bekend, dat de gemeenteraad op 2 juli 2019 het bestemmingsplan Parapluplan woningaantallen (NL.lMRO.0797.BPwoningaantal-VG01) heeft vastgesteld.

Het plangebied wordt gevormd door delen van meerdere kernen van de gemeente, te weten de kernen Drunen, Herpt, Vlijmen en Elshout. Het plangebied omvat:

  • het plangebied van het bestemmingsplan ‘Herpt’;
  • het plangebied van het bestemmingsplan ‘Drunen herziening 2014’, met uitzondering van de locaties waarvoor later een bestemmingsplan is vastgesteld waarin voor de betreffende bestemming(en) een regeling over het toegestane aantal woningen is opgenomen;
  • het plangebied van het bestemmingsplan ‘Discountsupermarkt Tinie de Munnikstraat’;
  • het plangebied van het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Nassaulaan’;
  • het plangebied van het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Meeuwaert’.

Dit plan regelt het aantal woningen dat is toegestaan voor delen van Drunen, Herpt, Vlijmen en Elshout. Een dergelijke regeling is op andere locaties binnen de gemeente al gangbaar.

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. De wijziging betreft een verfijning van de begripsbepaling van het bestaande aantal woningen: voor Grotestraat 156a in Drunen wordt expliciet het aantal van 24 tot uitdrukking gebracht

Inzage

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 15 augustus 2019 gedurende 6 weken ter inzage. U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie van het bestemmingsplan is raadpleegbaar via RoPubliceer en via de landelijke website RuimtelijkePlannen.nl.

Beroep

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt kunnen, binnen zes weken na de dag waarop dit bestemmingsplan ter inzage is gelegd, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen beroep indienen. Daarnaast kan iedereen gedurende deze termijn beroep instellen tegen de wijziging die bij de vaststelling door de gemeenteraad in het ontwerpbestemmingsplan is aangebracht.

U stelt beroep in door binnen de beroepstermijn een gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, waarbij tevens een voorlopige voorziening (schorsing inwerkingtreding besluit) kan worden gevraagd bij de voorzitter van die Afdeling. U kunt ook digitaal beroep instellen via: https://digitaalloket.raadvanstate.nl/

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn. Een ingesteld beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Wel is het gedurende de beroepstermijn mogelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak schriftelijk te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Indien een dergelijk verzoek is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Overige informatie

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Jolanda van Baardwijk via telefoonnummer (073) 513 17 89.

 

 

Uitgelicht