Ontwerpwijzigingsplan Jacob van Lennepstraat, Vlijmen en ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid

Het college van Heusden maakt bekend, dat het heeft ingestemd met:

  • het ontwerp van het wijzigingsplan Jacob van Lennepstraat, Vlijmen (NL.IMRO.0797.WPVanLennepstr-ON01);
  • het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid.

Ontwerpwijzigingsplan

Het plangebied ligt in de wijk Vliedberg in de bebouwde kom van Vlijmen en wordt globaal begrensd door de Vondelstraat, Jacob van Lennepstraat, Constantijn Huijgensstraat en het perceel van Kindcentrum de Vlechter. 
Het wijzigingsplan voorziet in de bestemmingen ‘Wonen’, ‘Verkeer- en Verblijfsgebied’ en ‘Groen’ voor de realisering van maximaal vijftien woningen en de inrichting van de openbare ruimte.

Het wijzigingsplan wordt waarschijnlijk vastgesteld in het derde kwartaal van 2020.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid

Uit akoestisch onderzoek blijkt dat door het wegverkeer van de A59 de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder (Wgh) op een aantal woningen in het plangebied met maximaal 2 dB wordt overschreden. De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om hiertoe een hogere grenswaarde vast te stellen. Het college wil van deze mogelijkheid gebruik maken.

Inzage

Het ontwerpwijzigingsplan met bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid liggen met ingang van 23 april 2020 gedurende zes weken ter inzage (tot en met 3 juni 2020. U kunt de stukken tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie van het wijzigingsplan is raadpleegbaar via RoPubliceer en via de landelijke website RuimtelijkePlannen.nl.
De stukken van het ontwerpbesluit hogere grenswaarden vindt u hieronder:

Zienswijze

Gedurende de bovengenoemde termijn kan iedereen naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling een zienswijze op het ontwerp wijzigingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid indienen bij het college van Heusden. Een schriftelijke zienswijze stuurt u per post naar het college van Heusden, postbus 41, 5250 AA Vlijmen, of online via de website www.heusden.nl (inloggen met uw DigiD). Graag bij uw schriftelijke reactie zaaknummer 622709 vermelden.

Overige informatie

Wilt u mondeling reageren, of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Jolanda van Baardwijk via telefoonnummer (073) 513 17 89.

Uitgelicht