Ontwerpbesluit wijziging grenzen bebouwde kom Heusden

Het college van Heusden maakt bekend dat het van plan is de grenzen van de bebouwde kom op grond van de Wet natuurbescherming (voorheen Boswet), de Wegenverkeerswet en de stedenbouwkundige grens opnieuw vast te stellen. Het legt daartoe nu een ontwerpbesluit ter inzage.

In onze gemeente vonden c.q. vinden nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen plaats, die een (juridische) aanpassing van de komgrenzen vergen. Omdat er sprake is van verschillende soorten komgrenzen en dat verwarring kan veroorzaken, zijn de verschillende komgrenzen zoveel als mogelijk op elkaar af gestemd.

De komgrenzen worden waarschijnlijk vastgesteld in het tweede kwartaal van 2019.

Inzage

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt met ingang van 28 februari 2019 gedurende zes weken ter inzage. U kunt de stukken tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie van de stukken vindt u hier:
- collegebesluit
- bijlage beschrijving wijziging komgrenzen
- bijlage kaarten komgrenzen

Zienswijze

Gedurende de bovengenoemde termijn kan iedereen naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling een zienswijze op het ontwerpbesluit indienen bij het college van Heusden. Een schriftelijke zienswijze stuurt u per post naar het college van Heusden, postbus 41, 5250 AA Vlijmen, of online via de website www.heusden.nl (inloggen met uw DigiD).

Overige informatie

Wilt u mondeling reageren, of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met William Peters of Marco Molijn via telefoonnummer (073) 513 17 89.

 

Uitgelicht