Ontwerp visie zonnevelden

Het college van Heusden maakt bekend, dat het heeft ingestemd met het ontwerp van de visie zonnevelden. Deze visie is samen met lokale maatschappelijke partners opgesteld en bevat een afwegingskader met eisen voor de manier waarop zonnevelden in onze gemeente kunnen worden gerealiseerd. 

U kunt nog reageren
Inwoners gaven tijdens de drukbezochte informatieavond op 27 maart en tijdens de inzagetermijn waardevolle feedback op het ontwerp van de visie zonnevelden. Over het algemeen zijn de reacties positief kritisch. We constateren dat de ontwerpvisie een goede basis vormt, maar een aantal punten vraagt nog om verdere uitwerking, verduidelijking en aanscherping. Ook uw reactie kan daarbij helpen. Daarom verlengen we de inspraaktermijn tot en met woensdag 24 april 2019. 

U kunt de visie tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. De digitale versie vindt u hier, net als het verslag van de informatieavond en de presentatie die gegeven is:
- ontwerp visie zonnevelden
- verslag informatieavond
- presentatie informatieavond

Een schriftelijke zienswijze stuurt u per post naar de raad van Heusden, postbus 41, 5250 AA Vlijmen, of online via de website www.heusden.nl (inloggen met uw DigiD). Graag bij uw schriftelijke reactie zaaknummer 555027 vermelden.

Vervolg
De reacties nemen we mee in de uiteindelijke visie die naar verwachting op 2 juli 2019 voor besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Nadat de visie is vastgesteld geeft het een afwegingskader met eisen voor de manier waarop zonnevelden in Heusden kunnen worden gerealiseerd. Ook kunnen dan initiatieven voor zonnevelden beoordeeld worden.

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Willem van de Ven of met John Burgs via telefoonnummer (073) 513 17 89.

Uitgelicht