Ontwerp Kadernotitie Windenergie

Het college van Heusden maakt bekend, dat het heeft ingestemd met het ontwerp van de ‘Kadernotitie Windenergie’. Deze kadernotitie is samen met lokale maatschappelijke partners opgesteld en bevat een afwegingskader met eisen voor de manier waarop windenergie in onze gemeente kan worden gerealiseerd. Ook kunnen dan initiatieven voor windturbines beoordeeld worden.

Inzage

De ontwerp Kadernotitie Windenergie lag ter inzage van 9 januari 2020 tot en met 5 februari 2020 (vier weken). U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden in het gemeentehuis van Vlijmen. De digitale versie van het ontwerp vindt u hier: 
ontwerp Kadernotitie Windenergie

Stand van zaken

Er zijn 55 zienswijzen ingediend op de kadernotitie windenergie. Deze zijn allemaal grondig en zorgvuldig bekeken. Ze hebben betrekking op onder meer proces en onderbouwing, participatie (lokaal eigendom) en compensatie, locaties en afstanden, gezondheid en hinder, wijze van de landschappelijke inpassing en natuur. Op basis van de ingediende zienswijzen waren er geen grote inhoudelijke aanpassingen van de kadernotitie windenergie nodig, maar heeft het zeker wel bijgedragen aan verduidelijking ervan. Het college heeft ingestemd met de definitieve versie en deze staat op 12 mei 2020 op de agenda van de gemeenteraad.

Overige informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met John Burgs of Detmar Bok via telefoonnummer (073) 513 17 89.

Uitgelicht