Nassau Dwarsstraat, Vlijmen

Het college van Heusden maakt bekend, dat het heeft ingestemd met:
- het ontwerpbestemmingsplan Nassau Dwarsstraat, Vlijmen (NL.IMRO.0797.NassauDwa-ON01);
- het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid.

Ontwerpbestemmingsplan
Het plangebied ligt in Vlijmen aan de Nassau Dwarsstraat, tussen de huisnummers 3 en 5. Dit is aan de rand van de Vliedberg, nabij de woonwijk het Zuiderpark. Op circa 200 meter ten noorden van het plangebied ligt de A59.
Het plan maakt de bouw van maximaal twee woningen mogelijk. Deze woningen sluiten aan op de bestaande woningen aan de Nassau Dwarsstraat (ten zuiden van de Nassaulaan). Op basis van het geldende bestemmingsplan ‘Vlijmen en Vliedberg herziening 2013’ kunnen op dit perceel geen woningen worden gebouwd.
Het bestemmingsplan wordt waarschijnlijk vastgesteld in het vierde kwartaal van 2020.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid
Uit akoestisch onderzoek blijkt dat door het wegverkeer van de A59 de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder (Wgh) op de woningen in het plangebied met maximaal 5 dB wordt overschreden en door het wegverkeer van de Nassaulaan met maximaal 3 dB. De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om hiertoe hogere grenswaarden vast te stellen. Het college wil van deze mogelijkheid gebruik maken.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid liggen met ingang van 14 mei 2020 gedurende zes weken (tot en met 24 juni 2020) ter inzage. U kunt de stukken tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie van het bestemmingsplan is raadpleegbaar via RoPubliceer en via de landelijke website RuimtelijkePlannen.nl. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid en het akoestisch rapport vindt u hier:
- ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid
- akoestisch rapport.

Zienswijze

Gedurende de bovengenoemde termijn kan iedereen naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan indienen bij de raad van Heusden en op het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid bij het college van Heusden. Een schriftelijke zienswijze stuurt u per post naar de raad/college van Heusden, postbus 41, 5250 AA Vlijmen, of online via de website www.heusden.nl (inloggen met uw DigiD). Graag bij uw schriftelijke reactie zaaknummer 587651 vermelden.

Overige informatie

Wilt u mondeling reageren, of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Jolanda van Baardwijk via telefoonnummer (073) 513 17 89.

Uitgelicht