DPO-leiding Ammerzoden – Vlijmen

DPO-leiding Ammerzoden – Vlijmen

Het college van Heusden geeft kennis van het feit dat een bestemmingsplan en een milieueffectrapport voor plannen worden voorbereid voor het aanleggen van een nieuwe kerosineleiding van Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) tussen Ammerzoden en Vlijmen (artikel 7.9 Wet milieubeheer). Een deel van de leiding ligt binnen het grondgebied van de gemeente Heusden.

Zie voor het beoogde tracé deze link. Het beoogde tracé is globaal als volgt (ligging nieuw tracé (groen-blauw), bestaand tracé (roze), grondgebied Heusden (rode ovaal).

Aanleiding

De bestaande leiding van DPO op het traject Ammerzoden – Vlijmen wordt vervangen. Hiervoor zijn een aantal redenen:

  • Ter hoogte van de kruising met de Maas ligt de leiding onvoldoende diep;
  • De leiding moet op een deel van het traject worden verplaatst vanwege de gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat; 
  • Het is niet wenselijk dat de leiding onder bestaande bebouwing ligt; 
  • De diameter van de huidige leiding biedt onvoldoende capaciteit. 

De leiding is noodzakelijk voor het transport van kerosine in NATO-verband. Een deel van de nieuwe leiding wordt via een open ontgraving aangelegd, de rest via een gestuurde boring. 

Milieueffectrapportage – Nota reikwijdte en detailniveau

Een milieueffectrapport (MER) brengt de gevolgen voor het milieu in kaart, voordat een besluit wordt genomen over de vaststelling van de ruimtelijke plannen. Voorafgaand aan het opstellen van een milieueffectrapport is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Hierin is aangegeven hoe de MER wordt vormgegeven: welke milieuaspecten in de beoordeling worden betrokken en hoe de effecten worden beoordeeld. De NRD wordt nu ter inzage gelegd.

Inzage 

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau ligt met ingang van 31 oktober 2019 gedurende zes weken ter inzage. U kunt de stukken tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie van de notitie is hier raadpleegbaar.

Zienswijze

Het indienen van een zienswijze is niet meer mogelijk.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer R.J. Niewenhuis van DPO of mevrouw D. Boer van Lievense. 

Uitgelicht