DPO-leiding Ammerzoden – Vlijmen

DPO-leiding Ammerzoden – Vlijmen

Het college van Heusden geeft kennis van het feit dat een bestemmingsplan en een milieueffectrapport voor plannen worden voorbereid voor het aanleggen van een nieuwe kerosineleiding van Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) tussen Ammerzoden en Vlijmen (artikel 7.9 Wet milieubeheer). Een deel van de leiding ligt binnen het grondgebied van de gemeente Heusden.

Zie voor het beoogde tracé deze link. Het beoogde tracé is globaal als volgt (ligging nieuw tracé (groen-blauw), bestaand tracé (roze), grondgebied Heusden (rode ovaal).

Aanleiding

De bestaande leiding van DPO op het traject Ammerzoden – Vlijmen wordt vervangen. Hiervoor zijn een aantal redenen:

  • Ter hoogte van de kruising met de Maas ligt de leiding onvoldoende diep;
  • De leiding moet op een deel van het traject worden verplaatst vanwege de gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat; 
  • Het is niet wenselijk dat de leiding onder bestaande bebouwing ligt; 
  • De diameter van de huidige leiding biedt onvoldoende capaciteit. 

De leiding is noodzakelijk voor het transport van kerosine in NATO-verband. Een deel van de nieuwe leiding wordt via een open ontgraving aangelegd, de rest via een gestuurde boring. 

Milieueffectrapportage – Nota reikwijdte en detailniveau

Een milieueffectrapport (MER) brengt de gevolgen voor het milieu in kaart, voordat een besluit wordt genomen over de vaststelling van de ruimtelijke plannen. Voorafgaand aan het opstellen van een milieueffectrapport is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Hierin is aangegeven hoe de MER wordt vormgegeven: welke milieuaspecten in de beoordeling worden betrokken en hoe de effecten worden beoordeeld. De NRD wordt nu ter inzage gelegd.

Inzage 

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau ligt met ingang van 31 oktober 2019 gedurende zes weken ter inzage. U kunt de stukken tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie van de notitie is hier raadpleegbaar.

Zienswijze

Gedurende de bovengenoemde termijn kan iedereen naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling een zienswijze indienen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau bij het college van Heuden. Een schriftelijke zienswijze stuurt u per post naar het college van Heusden, postbus 41, 5250 AA Vlijmen, of online via de website www.heusden.nl (inloggen met uw DigiD). Graag bij uw schriftelijke reactie zaaknummer 607081 vermelden. Wilt u mondeling reageren dan kunt u contact opnemen met John Burgs via telefoonnummer (073) 513 17 89.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer R.J. Niewenhuis van DPO of mevrouw D. Boer van Lievense. 

Uitgelicht