Bestemmingsplan Elshout

Het college van Heusden maakt bekend, dat de gemeenteraad op 20 december 2016 het bestemmingsplan Elshout (NL.IMRO.0797.Elshout-VG01) heeft vastgesteld.

Het plangebied is gelegen in de bebouwde kom van Elshout en wordt globaal begrensd door de aan weerszijden gelegen percelen aan de Kapelstraat, Kerkstraat, Mariëndonkstraat, Wolfshoek en Scheidingstraat. En het woongebied gelegen tussen Theodorus de Rijkestraat en Graaf Albrechtstraat. Overigens maken niet alle percelen deel uit van dit nieuwe bestemmingsplan. In dat geval zijn deze gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied.

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld en bevat dus een aantal wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. De wijzigingen zijn deels naar aanleiding van ingediende zienswijzen en deels ambtshalve aangebracht. Ze zijn overzichtelijk aangegeven in het ter inzage liggende raadsbesluit.

Inzage

U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie van het bestemmingsplan is raadpleegbaar en wordt beschikbaar gesteld via RoPubliceer.

Daarnaast is het bestemmingsplan raadpleegbaar via de landelijke website RuimtelijkePlannen.nl.

Beroep

De termijn om beroep in te stellen is verstreken. Het bestemmingsplan is op 9 maart 2017 in werking getreden.

Wel is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het betreft de percelen aan de Elshoutseweg 3, Heusdenseweg 10 en Kapelstraat 46, 46a en 48 in Elshout. Dit betekent dat het vastgestelde bestemmingsplan nog niet onherroepelijk is geworden. De Afdeling bestuursrechtspraak dient binnen 12 maanden een uitspraak te doen over het ingediende beroep. Dit zal bekend worden gemaakt in De Heusdense Courant en op deze website.

Overige informatie

Wenst u informatie, dan kunt u contact opnemen met John Burgs via telefoonnummer (073) 513 17 89.

Uitgelicht