Bedrijventerrein Heesbeen Herziening 2019

Het college van Heusden maakt bekend, dat de gemeenteraad op 17 september 2019 het bestemmingsplan Bedrijventerrein Heesbeen Herziening 2019 (NL.IMRO.0797.BPheesbherz-VG01) heeft vastgesteld.

Het plangebied ligt in Heesbeen en wordt globaal gevormd door de woonpercelen Voorstraat 2 tot en met 12A en het bedrijfspand Nieuwe Maasdijk 12/14.

Inzage

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt van 24 oktober 2019 tot 6 december 2019 ter inzage. U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie van het bestemmingsplan is raadpleegbaar via RoPubliceer en via de landelijke website RuimtelijkePlannen.nl.

Beroep

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt kunnen, binnen zes weken na de dag waarop dit bestemmingsplan ter inzage is gelegd, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen beroep indienen.

U stelt beroep in door binnen de beroepstermijn een gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, waarbij tevens een voorlopige voorziening (schorsing inwerkingtreding besluit) kan worden gevraagd bij de voorzitter van die Afdeling. U kunt ook digitaal beroep instellen via: https://digitaalloket.raadvanstate.nl/

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn. Een ingesteld beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Wel is het gedurende de beroepstermijn mogelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak schriftelijk te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Indien een dergelijk verzoek is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Overige informatie

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Marco Molijn via telefoonnummer (073) 513 17 89.

 

Uitgelicht