Toekomst van de bibliotheek

Wil je reageren op het concept van de ‘Kadernotitie toekomstig bibliotheekwerk gemeente Heusden'?

Het college van Heusden heeft op 16 april 2019 een concept van de ‘Kadernotitie toekomstig bibliotheekwerk gemeente Heusden’ vastgesteld.

In verschillende bijeenkomsten met de raad, partners en inwoners is er gesproken over het toekomstig bibliotheekwerk in de gemeente Heusden. Alle verzamelde informatie heeft geleid tot het concept dat is vastgesteld door de raad. Het concept bevat drie kaders waarin de maatschappelijke meerwaarde is benoemd, de bibliotheek wordt uitgedaagd om het fijnmazige netwerk te gaan vormen en de organisatievorm een keuze is op basis van de eerste twee kaders. Deze koers moet leiden tot maximaal rendement van de bibliotheek voor onze inwoners voor de subsidie van circa € 900.000 die de gemeente jaarlijks beschikbaar stelt aan de Bibliotheek.

Inspraak en voortgang

Wil je reageren op het concept van de ‘Kadernotitie toekomstig bibliotheekwerk gemeente Heusden’, dan kun je tot 8 mei 2019 jouw zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan het college. De zienswijze wordt meegenomen bij het opstellen van de definitieve voorstellen. Het concept van de Kadernotitie ligt van 17 april 2019 tot 8 mei 2019 ter inzage in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie van het concept van de Kadernotitie is hier raadpleegbaar. 

boek

Uitgelicht