Digitale raadsvergadering

Op dinsdag 12 mei 2020 vergadert de raad van de gemeente Heusden. De raadsvergadering start om 19.30 uur en is te volgen via de livestream op www.heusden.nl

Agenda

De raad besluit over de volgende onderwerpen:

  • Bestemmingsplan en Beeldregieplan Steenenburg
  • Kadernotitie Windenergie
  • Concept-bod Regionale Engergie en Klimaatstrategie (REKS) Hart van Brabant
  • GVVP Onderdeel Mobiliteitsvisie
  • Startnotitie Omgevingsvisie
  • Maatschappelijke voorzieningen De Grassen
  • Eigendom, beheer en vervanging kunstgras hockeyvelden
  • Inzet praktijkondersteuner jeugd bij huisartsen
  • Programmabegroting 2021 en Meerjarenraming 2022-2024 Stadsgewest ’s-Hertogenbosch
  • Ontwerpbegroting 2021 en voorlopige jaarrekening 2019 OMWB

Voor het spreekrecht, de agenda en de raadstukken verwijzen wij je naar www.heusden.nl onder ‘raad en college’ / ‘vergaderingen’.

Uitgelicht