Provinciaal inpassingsplan GOL ter inzage

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben op 31 oktober jl. een besluit genomen over het ter inzage leggen van de ontwerp Provinciaal Inpassingsplannen (PIP) van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). De plannen zijn sinds 4 november in te zien op de website ruimtelijkeplannen.nl.

Vanaf dat moment hebben belanghebbenden 6 weken de tijd om zienswijzen in te dienen. In de ontwerp PIP’s zijn de reacties uit het vooroverleg met de betrokken overheden meegenomen. Ook reacties van andere betrokken partijen heeft tot aanpassingen geleid. Naast de ontwerp PIP’s liggen ook enkele aanvragen voor ontheffing en vergunning ter inzage, onder meer op het gebied van de Wet Natuurbescherming en de Wet geluidhinder.

Meer informatie over de GOL vindt u op www.oostelijkelangstraat.nl 
 

Uitgelicht