Op weg naar een kadernotitie windenergie

Welke mogelijkheden zijn er voor windenergie en onder welke voorwaarden?

In Heusden willen wij ook ons aandeel leveren in het omschakelen naar duurzame energiebronnen zoals zon en wind om zo bij te dragen aan minder uitstoot van CO2. Een visie op zonnevelden hebben we al en nu werken we in Heusden aan een notitie waarin we gaan beschrijven welke mogelijkheden er zijn voor windenergie en onder welke voorwaarden. Dit doen we samen met onze inwoners, duurzaamheidspartners en andere betrokkenen. Uitgangspunt is dat we ruimte bieden aan initiatieven voor duurzame (wind- en zonne-) energie en dat onze inwoners hier ook de vruchten van kunnen plukken.

Op weg naar een kadernotitie windenergie
De afgelopen weken vond een aantal bijeenkomsten plaats waarin iedereen input kon geven. Meest genoemd zijn:

  • Beslis over de eigen invulling
  • Weeg zorgvuldig alternatieven af
  • Zo groot mogelijk lokaal eigenaarschap en regie
  • Hoogwaardig gebiedsproces met ruime compensatie
  • Geef goed inzicht in de effecten
  • Gemeente moet de regie houden

Op dinsdagavond 22 oktober werd alle input bij elkaar gebracht in een verdiepingsbijeenkomst. Het is uiteindelijk aan de raad om de kadernotitie vast te stellen. Deze kaders zijn voor de gemeente ook belangrijk voor de Heusdense bijdrage aan de Regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS) voor de regio Hart van Brabant.

Dieper ingaan op kansen en belemmeringen
Welke kansen en belemmeringen zijn er voor windenergie in de gemeente Heusden? Over die vraag bogen de aanwezigen zich op de verdiepingsbijeenkomst. Na een korte presentatie van bureau BügelHajema gingen de aanwezigen uiteen in drie groepen. Iedere groep probeerde te komen tot een gezamenlijk advies over voorwaarden voor windenergie. Dat bleek een flinke uitdaging en zeker is dat de discussie over windenergie in Heusden nog niet klaar is. De aanwezigen zochten oprecht naar mogelijkheden voor windenergie (en andere duurzame) energie met zo groot mogelijke lusten en zo klein mogelijke lasten voor de Heusdenaren. Meest genoemde punten waren: zoveel mogelijk de windmolens in eigen beheer, liever geconcentreerd dan overal losse, molens opstellen in een lijn, regie bij de gemeente, veel aandacht voor impact en dialoog met de omgeving.

Vervolg en meer informatie
BügelHajema werkt in november-december aan het opstellen van de visie. In januari komt daar een inloopavond over. Meer informatie over duurzaamheid, zonne- en windenergie en de REKS vind je op www.heelheusdenduurzaam.nl.

Foto verdiepingsavond 22 oktober 2019

Uitgelicht