Afvalstoffenheffing

Omgekeerd inzamelen en het afvalstoffentarief

Vorig jaar hebben we in de hele gemeente Heusden omgekeerd inzamelen ingevoerd. Het doel dat we daarmee wilden bereiken, een veel betere afvalscheiding, is door de inzet van onze inwoners ruimschoots gehaald. De verwachting dat het daarmee ook flink goedkoper zou worden is helaas niet helemaal uitgekomen. Dat heeft vooral te maken met de fors gestegen verwerkingskosten van het PMD-afval. Daarom gaat de afvalstoffenheffing in 2019, na een daling in 2018, weer omhoog maar blijft gelukkig wel nog steeds lager dan vóór de invoering van het nieuwe systeem. Bovendien zijn onze inwoners nog steeds veel goedkoper uit dan gemiddeld in Nederland.

Hieronder geven we antwoord op de meest gestelde vragen.

Ik zorg voor een betere afvalscheiding en heb het gevoel nu (financieel) te worden ‘gestraft’; waarom?

De verwerking en inzameling van alle afvalstromen kosten geld. Dit moet gedekt worden door opbrengsten uit de afvalinzameling en die zijn nu te laag. Het uitgangspunt is dat de totale kosten van de afvalbegroting gedekt moeten worden uit de totale opbrengsten. PMD-afval en GFT-afval worden nu ‘gratis’ ingezameld. Ook de inzameling en verwerking van deze afvalstromen kost geld. De verwerking van PMD-afval kost zelfs veel geld. Deze kosten worden nu gedekt door het vaste deel van de afvalstoffenheffing. Gebleken is dat de kosten van de afvalinzameling en –verwerking de opbrengsten overstijgen. De tekorten zijn gedekt door de egalisatiereserve, maar deze is inmiddels negatief. Omdat dit wettelijk niet is toegestaan, moeten er maatregelen worden genomen.
Nog steeds geldt: hoe minder afval u heeft, hoe minder afvalstoffenheffing u betaalt. En: De totale kosten, en dus ook de afvalstoffenheffing, liggen lager dan vóór de invoering van omgekeerd inzamelen.

Waarom zijn de verwerkingskosten voor PMD hoger?

De inzamelings- en verwerkingskosten van PMD zullen naar verwachting in 2018 bijna € 450.000 hoger uitvallen dan in 2017. In 2016 was de inzameling nog kostendekkend. De afgelopen jaren zijn de inzamel- en verwerkingskosten PMD toegenomen. Daarnaast zijn door de invoering van PMD (in plaats van alleen kunststofinzameling) de opbrengsten per ton van het Afvalfonds fors afgenomen.

Er zijn diverse oorzaken voor het verschil van 2018 ten opzichte van 2017:

 • De verwachting is dat er in 2018 ruim 1000 ton PMD meer dan in 2017 wordt ingezameld;
 • De inzamelkosten zijn met € 13 per ton gestegen;
 • De verwerkingskosten zijn met € 75 per ton gestegen. De oorzaak hiervan is dat door het grote aanbod er problemen zijn met afzet van het ingezamelde PMD.
  De verwerkingskosten bestaan uit het transporteren van PMD naar de verwerker, het sorteren van het PMD en het zoeken naar afzet van de gesorteerde stromen. Door de grote hoeveelheid aangeleverd PMD in het hele land is het lastiger om de gesorteerde afvalstromen te vermarkten. De transportkosten zijn ook hoger, omdat er met het PMD verder gereden moet worden naar de verwerker. Daarnaast zijn de sorteerkosten hoger dan wanneer we alleen plastic inzamelen (zonder metalen verpakkingen en drankkartons).  Hier wordt op dit moment wel vanuit de markt op ingesprongen om voldoende sorteercapaciteit te creëren.
 • De opbrengsten vanuit het Afvalfonds zijn in 2018 met € 44 per ton afgenomen.

GFT is toch altijd gratis geweest?

GFT-afval wordt inderdaad nu ‘gratis’ ingezameld. Ook de inzameling en verwerking van deze afvalstroom kost geld. Deze kosten worden nu gedekt door het vaste deel van de afvalstoffenheffing.

Wat is het voorstel van het college aan de raad over de afvalstoffenheffing?  

Om te komen tot een kostendekkende afvalbegroting alsmede de egalisatiereserve aan te zuiveren moet de gemiddelde afvalstoffenheffing per huishouden voor 2019 verhoogd worden. Deze opbrengstverhoging wordt bereikt door naast een verhoging van het vastrecht ook tarieven in te voeren per lediging van een PMD en GFT-minicontainer. Deze ledigingen zijn nu gratis. Het college stelt de gemeenteraad voor:

 • om het vastrecht te verhogen van € 118,20 naar € 123,-;
 • voor een 140 liter minicontainer PMD en GFT € 1 per lediging vast te stellen;
 • voor de 240 liter minicontainer PMD en GFT € 1,70 per lediging vast te stellen.

Veel inwoners willen graag een rekenvoorbeeld zien. Dit is een rekenvoorbeeld op basis van gemiddelde cijfers:

Op basis van de stortgegevens over het eerste halfjaar 2018 blijkt dat er per huishouden gemiddeld 1,1 keer per maand een inworp in de ondergrondse container wordt gedaan, dit betekent 13 inworpen op jaarbasis. Het tarief van € 2,30 voor een inworp in de ondergrondse container blijft ongewijzigd. Op basis van de huidige ledigingsgegevens blijkt dat een GFT-minicontainer gemiddeld 14 keer per jaar ter lediging wordt aangeboden en de PMD-minicontainer 17 keer per jaar. Voor 2019 is de aanname gedaan dat door de beprijzing van het PMD- en GFT-afval de PMD-minicontainer gemiddeld 13 keer per jaar zal worden aangeboden en de GFT-minicontainer gemiddeld 10 keer per jaar.

In totaal betaalt een huishouden in 2019 gemiddeld € 184,31. Dit gemiddelde bedrag aan afvalstoffenheffing is als volgt opgebouwd:
 

Restafval:                                         (1,1 inworp x 12 maanden x € 2,30) =  €   30,36

Vastrecht:                                                                                                                 € 123,00

Containerlediging GFT- en PMD-afval*:                                                          €   30,95

Totaal                                                                                                                         € 184,31

Dit betekent dat we onder het niveau blijven van 2017 (€ 186,96) met het oude inzamelsysteem.

* In dit rekenvoorbeeld is de volgende verhouding van toepassing:

 • 20% van de inwoners heeft een 240 liter GFT container en 80% van de inwoners heeft een 140 liter GFT-container;
 • 72% van de inwoners heeft een 240 liter PMD-container en 28% van de inwoners heeft een 140 liter PMD-container.

Op basis van deze verhouding en het gemiddeld aanbiedgedrag is het gemiddelde tarief voor containerledigingen PMD- en GFT afval berekend.

Hoeveel moet ik betalen voor het naar de Milieustraat brengen van PMD-afval en snoeiafval?

Vooralsnog hoeft u niet te betalen voor het naar de Milieustraat brengen van PMD-afval en snoeiafval. Dit kan veranderen wanneer de gemeenteraad hier bij de behandeling van de begroting 2019 anders over besluit. Na vaststelling van de begroting 2019 door de gemeenteraad, zijn de tarieven voor volgend jaar definitief. 

Wanneer neemt de raad een besluit over de nieuwe afvaltarieven?

De raad neemt op  8 november 2018 een besluit over de afvaltarieven tijdens de behandeling van de begroting . De volledige tekst van het raadsvoorstel over de begroting vindt u hier.
 

Wethouder Mart van der Poel geeft in dit filmpje een toelichting op de afvalstoffenheffing:

 

 

 

Uitgelicht