Kind, erkenning van kind

Als u een kind wilt erkennen als het uwe, adviseren wij u om een afspraak te maken met Burgerzaken. Daarvoor kunt u bellen met de gemeente Heusden, telefoon 14 073.

Wilt u een kind erkennen als het uwe? Erkennen van een kind betekent dat u het vaderschap aanvaardt (of moederschap binnen een lesbische relatie). De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt van de erkenning een erkenningsakte op. Ook een notaris is hiertoe bevoegd.


Voorwaarden

 • Erkenning van een gestorven kind is in principe niet mogelijk.
 • De erkenner moet minimaal 16 jaar oud zijn.
 • De aanstaande moeder moet toestemming geven voor de erkenning.
 • Erkenning is niet mogelijk door een man die, door bloedverwantschap, niet met de moeder mag trouwen.
 • Mannen die gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, kunnen kinderen erkennen die uit een andere vrouw dan de echtgenote zijn geboren. De moeder van het kind mag dan niet met een ander zijn gehuwd of een geregistreerd partnerschap hebben op het moment van de geboorte van het kind.
 • Een niet de biologische vader of een vrouw uit een lesbische relatie kunnen ook een kind erkennen. De erkenner moet wel bevoegd zijn om te erkennen.
 • Als het te erkennen kind al een juridische vader heeft, is erkenning niet mogelijk.
 • In principe moet u de Nederlandse nationaliteit hebben. Als u die niet bezit, dan kan de gemeente voor u nakijken of erkenning volgens de wetgeving van uw nationaliteit mogelijk is en welke documenten u dan moet overleggen.
 • Staat de erkenner onder curatele, dan is toestemming van de kantonrechter nodig.

Gevolgen van een erkenning

 • De erkenner wordt de juridische vader/moeder van het kind, met alle rechten en plichten die daarbij horen.
 • De erkenner krijgt niet automatisch het ouderlijk gezag over het kind. Het ouderlijk gezag moet worden aangevraagd na de geboorte van het kind bij de kantonrechter. Voor een digitale aanvraag kunt u terecht op het digitale loket rechtspraak.
 • De moeder en de erkenner mogen voor hun kind de achternaam kiezen van de erkenner. Voor deze keuze moet de moeder persoonlijk toestemming geven.

Toelichting kosten

Aan het erkennen van een kind zijn geen kosten verbonden.

Bijzonderheden

Naamskeuze

Bij de erkenning van uw eerste kind kunt u een naamskeuze doen. U kunt ervoor kiezen dat het kind de naam van de erkenner krijgt. Eventuele volgende kinderen uit dezelfde juridische ouders krijgen automatisch dezelfde naam. Indien u geen naamskeuze doet dan krijgt of behoudt het kind de naam van de moeder.

Nationaliteit

Indien de erkenning na de geboorteaangifte plaatsvindt, dan kan dat gevolgen hebben voor het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. Kinderen vanaf 7 jaar of ouder met een andere nationaliteit krijgen niet automatisch de Nederlandse nationaliteit bij erkenning. Dit is alleen mogelijk indien de vader met een DNA-test kan aantonen de biologische vader te zijn.

Vreemdelingenwet is dan van toepassing op het kind, wat inhoudt dat het altijd in het bezit moet zijn van een verblijfsvergunning. Een dergelijke verblijfsvergunning is altijd tijdelijk en kost veel geld.

U kunt voor uw kind ook geen Nederlands paspoort aanvragen of het kind laten
bijschrijven in het Nederlandse paspoort van de vader. Verder kunnen in
principe alleen Nederlandse kinderen bij een erkenning de achternaam van hun
Nederlandse vader krijgen. Een niet-Nederlands kind valt onder het naamrecht
van zijn of haar eigen land. Dat kan erg afwijken van het Nederlandse
naamrecht. Naamskeuze is vaak niet mogelijk. Voorkom deze problemen en erken
uw kind vóór de geboorte. Vraag naar de voorwaarden voor erkenning. In
sommige gevallen moeten documenten uit het buitenland worden getoond waaruit
de burgerlijke staat blijkt.

Wetten

  Aanvraag

  Voor het maken van een afspraak voor erkenning kunt u bellen met de gemeente Heusden, telefoon 14 073. Wij vragen u deze afspraak ruim van tevoren te maken.

  De afspraak voor erkenning kan plaatsvinden in Vlijmen:

  • maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur
  • dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur

  Erkenning kan bij elke ambtenaar van de burgerlijke stand in Nederland plaatsvinden. Het maakt niet uit waar het kind is geboren of waar het woont. Meestal vindt erkenning plaats in de geboorte- of woongemeente.

  Erkenning voor de geboorte

  1. Als u, als ongehuwde ouders, ervoor kiest om uw nog ongeboren kind voor de geboorte te laten erkennen, meldt u zich dan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van een gemeente.
  2. De ambtenaar van de burgerlijke stand zal uw personalia en burgerlijke staat verifiëren, waarna hij kan overgaan tot het opmaken van een zogenaamde akte van erkenning van een ongeboren vrucht.
  3. De aanstaande moeder tekent eveneens de erkenningsakte omdat zij daarmee toestemming geeft tot erkenning.
  4. Op het moment van geboorte krijgt de erkenning rechtsgevolg. Dat betekent dat vanaf het moment dat het kind levend ter wereld komt, de erkenner de juridische vader is.
  5. Als u bij de erkenning kiest voor de geslachtsnaam (of achternaam) van de erkenner dan heeft uw kind deze naam vanaf het moment van geboorte. Als u niet kiest, krijgt uw kind automatisch de geslachtsnaam van de moeder.

  Erkenning bij geboorteaangifte

  1. Als uw kind geboren is, moet u aangifte doen bij de burgerlijke stand, kunt u meteen het kind erkennen.
  2. Omdat de moeder vaak nog niet in staat is mee te komen, zal zij de toestemming tot de erkenning meestal schriftelijk doen. Zij moet de schriftelijke toestemming ondertekenen en voorzien van haar legitimatiebewijs.
  3. De ambtenaar van de burgerlijke stand zal de erkenningsakte opmaken.
  4. Als u de naam van de erkenner wilt kiezen voor uw eerste kind, ontstaat er een probleem. U kunt de naamskeuze namelijk alleen officieel maken als ook de moeder in persoon de akte van erkenning tekent. Zij moet er dus bij zijn. Daarom is het handiger om de erkenning en de naamskeuze voor de geboorte te regelen.

  Erkenning na de geboorteaangifte

  1. Iedereen die juridisch geen 2 ouders heeft, kan in principe erkend worden. De erkenner en de moeder gaan naar de burgerlijke stand en verzoeken de ambtenaar van de burgerlijke stand een erkenningsakte op te maken.
  2. Indien het te erkennen kind 16 jaar of ouder is, moet ook het kind aanwezig zijn bij de erkenning. De moeder hoeft er dan niet bij te zijn. Het kind zelf geeft de toestemming en kiest eventueel voor de naam van de erkenner.
  3. Een kind van 12 jaar of ouder moet zelf toestemming geven. De moeder moet toestemming geven voor haar kinderen jonger dan 16 jaar. Indien het kind en/of de moeder geen toestemming wil geven, kan de verwekker van het kind de rechtbank verzoeken de toestemming te vervangen. U kunt de toestemming voor de erkenning schriftelijk geven.
  4. Uit de schriftelijke toestemming moet duidelijk blijken wie toestemming tot erkenning geeft en wie het kind mag erkennen. De brief moet ondertekend zijn door degene die toestemming geeft. De ambtenaar van de burgerlijke stand zal de handtekening aan de hand van een legitimatiebewijs controleren.
  5. Een kind van 16 jaar of ouder kan geen schriftelijke toestemming tot erkenning geven, omdat het kind verplicht is ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand de naamskeuze in persoon te doen.
  6. Eventuele volgende kinderen uit dezelfde juridische ouders krijgen automatisch dezelfde geslachtsnaam.

  Naast de erkenning van het kind is het ouderlijk gezag van ongehuwde ouders te regelen via de website van de rechtbanken.


  Meenemen

  1. Een geldig legitimatiebewijs (zoals paspoort of identiteitskaart) van alle ondertekenaars.
  2. Een akte van geboorte van het kind, indien deze in een andere gemeente woont.
  3. Als u op huwbare leeftijd in het buitenland heeft gewoond: een bewijs van ongehuwd zijn.
  4. Indien de moeder niet persoonlijk verschijnt: een schriftelijke toestemming van de moeder. De toestemming moet door haar getekend zijn en voorzien van een kopie van haar legitimatiebewijs.

  Uitvoeringsinstantie

  Uitgelicht