Aanvraagformulier Waarderingssubsidie 2020

Subsidie aanvragen

Hoe en wat bij het aanvragen van een waarderingssubsidie voor 2020

Het aanvraagformulier subsidie 2020 moet compleet, dus met alle bijlagen, voor 1 juli 2019 bij de gemeente binnen zijn. Aan de hand van alle aanvragen wordt de begroting 2020 gemaakt. Is er door een vereniging geen aanvraag ingediend dan betekent dit dat er geen subsidie voor deze vereniging begroot wordt.

Aanvragen
Bij het aanvragen van een subsidie moet het volgende meegezonden worden:
- het volledig ingevuld aanvraagformulier “subsidie aanvraag 2020”
- begroting van inkomsten en uitgaven 2020
- activiteitenplan 2020 (wat bent u van plan te gaan organiseren)
- Indien van toepassing ledenlijst per 01-01-2019 voorzien van naam, geboortedatum en woonplaats (Excel bestand)

Voor sommige organisaties gelden specifieke voorwaarden. Bekijk de Subsidieregeling Maatschappelijke initiatieven gemeente Heusden 2018 om te zien of er extra voorwaarden voor uw organisatie gelden.

Indien de aanvraag compleet is en aan alle gestelde eisen voldoet krijgt u een ontvangstbevestiging. In november 2019 wordt de gemeentebegroting vastgesteld. Het streven is om u voor 1 januari 2020 de beschikking toe te sturen. Hierin staat vermeld of u in aanmerking komt voor een subsidie en de hoogte van het subsidiebedrag.

Eerste aanmelding
Als u voor het eerst subsidie aanvraagt, moeten er naast bovengenoemde documenten extra gegevens ingeleverd worden:
- kopie van de oprichtingsakte (=statuten)
- bewijs van inschrijving bij de kamer van koophandel
- jaarrekening van het voorgaande jaar

Meer informatie kunt u vinden in de Algemene Subsidieverordening gemeente Heusden 2016.

Contactpersoon
De secretaris is de contactpersoon. Hij/zij ontvangt alle informatie over de subsidie. 
Het algemeen e-mailadres of het e-mailadres van de secretaris is het digitale contactadres. 

Informatie
Informatie subsidieregelingen Gemeente Heusden

Link naar Kadernota Subsidiebeleid 2015

Link naar Algemene Subsidieverordening gemeente Heusden 2016

Link naar Subsidieregeling Maatschappelijke initiatieven gemeente Heusden 2018

Uitgelicht