Aanvraagformulier Projectsubsidie

Subsidie aanvragen

Projectsubsidie

Algemene regels
De projectsubsidie is een eenmalige subsidie die aan niet-commerciële instellingen kan worden verstrekt voor incidentele activiteiten. Met projectsubsidies kan het college nieuwe en vernieuwende activiteiten ondersteunen en inspringen op actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Activiteiten moeten vernieuwend dan wel experimenteel zijn en niet eerder in de gemeente Heusden hebben plaats gevonden en gericht zijn op actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Activiteiten moeten passen binnen vastgestelde beleidskaders en een bijdrage leveren aan de maatschappelijke effecten en binnen de vastgestelde financiële randvoorwaarden passen (subsidieplafond). Het moet iets bijzonders toevoegen aan het bestaande aanbod in Heusden.

Meer ruimte aan maatschappelijke initiatieven
Vanaf 2016 kan het budget voor projectsubsidies breder ingezet worden voor kleine maatschappelijke initiatieven in het kader van de nieuwe taken die de gemeente heeft op het gebied van zorg, jeugdhulp en participatie die er toe bijdragen dat inwoners zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren, actief kunnen meedoen in de samenleving, onderling hulp verlenen (mantelzorg)of zich inzetten voor hun omgeving. Initiatieven dragen bij aan leefbare en sociale buurten en hebben een belangrijke preventieve werking ter voorkoming van een beroep op de duurdere tweedelijnszorg. Bijvoorbeeld kleinschalige sociale initiatieven of ontmoetingsactiviteiten in de wijk of laagdrempelige dagbesteding voor kwetsbare inwoners, etc.

Procedure
De projectsubsidie wordt jaarlijks in vier tranches beschikbaar gesteld, om te voorkomen dat het bekostigingsplafond al aan het begin van het jaar bereikt wordt. Niet benut budget uit een voorgaande tranche wordt overgeheveld naar de volgende tranche.
De aanvragen worden aan de volgende criteria getoetst:
1. Participatie: Activiteiten dienen in Heusden plaats te vinden en dienen gericht te zijn op de inwoners van Heusden.
2. Vernieuwend: Activiteiten dienen vernieuwend en/of aanvullend van aard binnen de gemeente Heusden te zijn. Niet meer van hetzelfde.
3. Heusden op de kaart: Activiteiten dienen de bekendheid van de gemeente Heusden in positieve zin uit te dragen door middel van plaatselijke, regionale of landelijke publicaties over het evenement in de media en via internet.

Projectsubsidie aanvragen
De aanvraag dient te geschieden middels het standaard aanvraagformulier.
Het aanvraagformulier moet voor de volgende data ingediend worden:

  • vóór 1 december voor projecten die plaats vinden in de maanden januari, februari en maart
  • vóór 1 maart voor projecten die plaats vinden in de maanden april, mei en juni
  • vóór 1 juni voor projecten die plaats vinden in de maanden juli, augustus en september
  • vóór 1 september voor projecten die plaats vinden in de maanden oktober, november en december

Een projectsubsidie wordt eenmalig toegekend.
Voor projectsubsidie hoeft achteraf geen verantwoording afgelegd te worden.
Aan rechtspersonen wordt een subsidie verleend van maximaal 50% van de totaal begrote kosten met een maximum van € 2.500,- per project. Dit betekent dat het subsidiebedrag maximaal € 2.500,- per project kan zijn.

Informatie subsidieregelingen Gemeente Heusden

Link naar Kadernota Subsidiebeleid 2015

Link naar Algemene Subsidieverordening gemeente Heusden 2016

Link naar Subsidieregeling Maatschappelijke initiatieven gemeente Heusden 2018

 

Uitgelicht