Raadsvergadering 3 juli 2018

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 03 juli 2018
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Ingevolge het Reglement van Orde kunt u inspreken over de agendapunten 7 en 8

Stukken

4.

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken

5.

Trekking naam voor stemming

6.

Verslagen van de raadsvergaderingen van 8 mei, 22 mei en 28 mei 2018

Stukken

7.

Groenstructuurplan 2018-2022

Stukken

8.

Waterplan Heusden 2018-2022

Stukken

9.

Beleidsplan openbare verlichting 2018-2022

Stukken

10.

Aanjager zorg en veiligheid

Stukken

11.

Jaarrapport 2017, kaderbrief en begroting 2019 Regio Hart van Brabant

Stukken

12.

Jaarplan en begroting 2019 Regio Noordoost-Brabant

Stukken

13.

Programmabegroting 2019 en jaarverantwoording 2017 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Stukken

14.

Begroting 2019 en jaarrekening 2017 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Stukken

15.

Begroting 2019 en jaarrekening 2017 GGD Hart voor Brabant

Stukken

16.

Begroting 2019 en jaarstukken 2017 Regionale Ambulance Voorziening

Stukken

17.

Voorbereidingskrediet herinrichting Van Greunsvenpark Vlijmen

Stukken

18.

Exploitatieplan Geerpark 5e herziening

Stukken

19.

Benoeming raadsleden in AB Baanbrekers en commissies

Stukken

20.

Benoeming technisch voorzitter en adviseur Vertrouwenscommissie 2018

Stukken

21.

Benoeming fractieondersteuners

Stukken

22.

Ontslag lid Rekenkamer Heusden

Stukken

23.

Sluiting

Uitgelicht