Raadsvergadering 2 juli 2019

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 02 juli 2019
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken over de agendapunten 9 en 14.
U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij griffie@heusden.nl, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken

5.

Trekking naam voor stemming

6.

Verslag van de raadsvergadering van 14 mei 2019

Stukken

7.

Kadernotitie toekomstig bibliotheekwerk gemeente Heusden

Stukken

8.

Bestemmingsplan Parapluplan woningaantallen

Stukken

9.

Regio Hart van Brabant strategische meerjarenagenda 2019-2023

Stukken

10.

Jaarstukken 2018, kaderbrief en begroting 2020 Regio Hart van Brabant

Stukken

11.

Jaarplan en begroting 2020 Regio Noordoost Brabant

Stukken

12.

Jaarverantwoording 2018 en programmabegroting 2020 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Stukken

13.

Benoeming accountant voor de accountantscontrole 2019-2020

Stukken

14.

Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Heusden 2019

Stukken

15.

Benoeming plaatsvervangend lid AB Baanbrekers

Stukken

16.

Sluiting

Uitgelicht