Raadsvergadering 14 mei 2019

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 14 mei 2019
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Stukken

4.

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken

5.

Trekking naam voor stemming

6.

Verslag van de raadsvergadering van 2 april 2019

Stukken

7.

Welstandsnota

Stukken

8.

Ontwerp programmabegroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-2023 Stadsgewest 's-Hertogenbosch

Stukken

9.

Ontwerpbegroting 2020 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Stukken

10.

Herijking deelbegroting jeugd 2019 Hart van Brabant

Stukken

11.

Benoeming fractieondersteuner

Stukken

12.

Benoeming raadsleden AB Baanbrekers en Auditcommissie

Stukken

13.

Sluiting

Uitgelicht