Samenleving 25 april 2019

Orgaan:
Informatievergadering Samenleving
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
donderdag 25 april 2019
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Besluitenlijst van donderdag 14 maart 2019

Stukken

4.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken over de agendapunten 6 en 7.
U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij griffie@heusden.nl, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

5.

Informatieblok

Sub-agendapunten

  1. Indien aan de orde: Actuele terugkoppeling door AB-leden Baanbrekers

  2. Actuele informatie over transities

    Stukken
6.

Verzoek Van den Brandt Gemeentebelangen om bespreking van het ingekomen stuk Unaniem aangenomen motie vreemd aan de orde van de dag: Regionale Raadswerkgroep Sociaal Domein van de gemeente Tilburg

Stukken

7.

Herijking deelbegroting jeugd 2019 Hart van Brabant

Stukken

8.

Rondvraag

9.

Sluiting

Uitgelicht