Ruimte & Duurzaamheid 28 augustus 2019

Orgaan:
Informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
woensdag 28 augustus 2019
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Besluitenlijst van 12 juni 2019

Stukken

4.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken over de agendapunten 6, 7 en 9 t/m 13.
U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij griffie@heusden.nl, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

5.

Informatieblok

Sub-agendapunten

  1. Stand van zaken regionale samenwerking

    Stukken
6.

Visie Zonne-energie

Stukken

7.

Verduurzaming Die Heygrave

Stukken

8.

Ontwerpbestemmingsplan Elshout, 1e herziening Heusdenseweg 8 en 10

Stukken

9.

Bestemmingsplan Von Suppéstraat Drunen

Stukken

10.

Grondexploitatie Von Suppéstraat Drunen

Stukken

11.

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Heesbeen

Stukken

12.

Bestemmingsplan Vendreef 2 Vlijmen

Stukken

13.

Verordening afvoer hemelwater en grondwater gemeente Heusden

Stukken

14.

Rondvraag

15.

Sluiting

Uitgelicht