Bestuur / Ruimte & Duurzaamheid 24 april 2019

Orgaan:
Informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
woensdag 24 april 2019
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Besluitenlijsten van dinsdag 12 maart en woensdag 13 maart 2019

Stukken

4.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken over de agendapunten 6 t/m 8.
U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij griffie@heusden.nl, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

5.

Informatieblok

Sub-agendapunten

  1. Stand van zaken concept-visie zonnevelden

    Behandelvoorstel

    Tijdens de informatievergadering zal de raad worden meegenomen in de stand van zaken rondom de uitwerking van de visie zonnevelden en gevraagd worden zijn op- en aanmerkingen te geven bij de aandachtspunten die nog spelen.

    Stukken
6.

Ontwerp programmabegroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-2023 Stadsgewest ’s-Hertogenbosch

Stukken

7.

Ontwerpbegroting 2020 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Stukken

8.

Welstandsnota

Stukken

9.

Rondvraag

10.

Sluiting

Uitgelicht