Bestuur 11 juni 2019

Orgaan:
Informatievergadering Bestuur
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 11 juni 2019
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Besluitenlijst van 24 april 2019

Stukken

4.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken over de agendapunten 7 t/m 12.
U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij griffie@heusden.nl, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

5.

Informatieblok

6.

Verzoek Ten Cate GroenLinks om bespreking antwoord op vragen art. 43 RvO over WIFI4EU

Stukken

7.

Eerste bestuursrapportage 2019

Stukken

8.

Begroting 2020 en jaarstukken 2018 GGD Hart voor Brabant

Stukken

9.

Wijziging gemeenschappelijke regeling RAV, jaarrekening 2018 en begroting 2020

Stukken

10.

Jaarstukken 2018, kaderbrief en begroting 2020 Regio Hart van Brabant

Stukken

11.

Jaarplan en begroting 2020 Regio Noordoost-Brabant

Stukken

12.

Jaarverantwoording 2018 en programmabegroting 2020 Veiligheidsregio Brabant Noord

Stukken

13.

Rondvraag

14.

Sluiting

Uitgelicht