Raadsvergadering 19 december 2017

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 19 december 2017
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

Behandelvoorstel

Om 19.15 uur wordt afscheid genomen van de jeugdburgemeesters 2017 en worden de 2 jeugdburgemeesters 2018 voorgesteld.

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Ingevolge het RvO voor de vergaderingen van de raad is er geen mogelijkheid tot inspreken

Stukken

4.

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken

5.

Trekking naam voor stemming

6.

Verslagen van de raadsvergaderingen van 31 oktober en 9 november 2017

Stukken

7.

Landgoed Steenenburg

Stukken

8.

Verruiming openingstijden winkels

Stukken

9.

Duurzaamheidsagenda “Heel Heusden Duurzaam”

Behandelvoorstel

het memo nav de informatievergadering wordt zo spoedig mogelijk toegevoegd

Stukken

10.

Voorgenomen deelname aan ICT Coöperatieve Beware U.A.

Stukken

11.

Tweede wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Heusden 2016

Stukken

12.

Uitgangspunten grondexploitaties 2018

Stukken

13.

Grondprijzen 2018

Stukken

14.

Tweede Bestuursrapportage 2017

Stukken

15.

Legesverordening 2018, tarieven rioolaansluitkosten en Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2018

Stukken

16.

2e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Stukken

17.

Bestemmingsplan “Bebouwing noordwand Anton Pieckplein”

Stukken

18.

Bestemmingsplan “De Gorsen”

Stukken

19.

Regionale koers jeugd(hulp) “Samen met de jeugd Hart van Brabant”

Stukken

20.

Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2018

Stukken

21.

Herijking regiobegroting 2017-2018 Regio Hart van Brabant

Stukken

22.

Wijziging leden informatievergaderingen

Stukken

23.

Sluiting

Uitgelicht