Raadsvergadering 7 juli 2015

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 07 juli 2015
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Ingevolge het RvO voor de vergaderingen van de raad bestaat de gelegenheid voor het publiek om in
te spreken bij agendapunt 22

Stukken

4.

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken

5.

Trekking naam voor stemming

6.

Verslag van de openbare raadsvergaderingen van 12 mei en 9 juni 2015

Stukken

7.

Actualisering subsidiebeleid

Stukken

8.

Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2014 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Stukken

9.

Begroting 2016 en meerjarenraming 2017 Stadsgewest s-Hertogenbosch

Stukken

10.

Ontwerpbegroting 2016 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Stukken

11.

Conceptbegroting 2016 Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Stukken

12.

Jaarstukken 2014 en ontwerp kaderbegroting 2016 Hart van Brabant-Midpoint

Stukken

13.

Liquidatie Bestuursacademie Zuid Nederland en jaarrekening 2013

Stukken

14.

Bestemmingsplan Geerpark herziening 2015

Stukken

15.

Bestemmingsplan Donkhof Haarsteeg

Stukken

16.

Bestemmingsplan Birmalaan Drunen

Stukken

17.

Wijzigingen bestemmingsplan Bedrijventerrein Nassaulaan

Stukken

18.

Jaarstukken 2014 en meerjarenbegroting 2016-2019 Baanbrekers

Stukken

19.

Jaarrekening 2014 en begroting 2016 Regionale Ambulance Voorziening

Stukken

20.

Ontwerpbegroting 2016 en jaarrekening 2014 GGD Hart voor Brabant

Stukken

21.

Sociaal-economisch plan Heusden 2015

Stukken

22.

Selectie accountant

Stukken

23.

Wijziging leden informatievergaderingen

Stukken

24.

Verslag van het besloten deel van de raadsvergadering van 9 juni 2015

Stukken

25.

Voorstel tot gedeeltelijk opheffen geheimhouding

Stukken

26.

Sluiting

Uitgelicht