Raadsvergadering 3 juni 2014

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 03 juni 2014
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

Sub-agendapunten

  1. Bespreking coalitieprogamma

    Stukken
3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Ingevolge het RvO voor de vergaderingen van de raad bestaat de gelegenheid om in te spreken over agendapunt 11 t/m 15

Stukken

4.

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken

5.

Trekking naam voor stemming

6.

Verslag van de raadsvergadering van 6 mei 2014

Stukken

7.

Rapportage rekenkamercommissie toekomstbestendigheid grondexploitaties

Stukken

8.

Aanwijzing economische activiteiten Wet markt en overheid

Stukken

9.

Preventie- en handhavingsplan alcohol

Stukken

10.

Oprichten Stichting AgriFood Capital

Stukken

11.

Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2013 Veiligheidsregio Brabant

Stukken

12.

begroting GR Streekarchief Langstraat Heusden en Altena

Stukken

13.

Ontwerpbegroting 2015 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Stukken

14.

Begroting 2015 en meerjarenbegroting 2016-2017 Stadsgewest s-Hertogenbosch

Stukken

15.

Jaarstukken 2013 Regio Hart van Brabant

Stukken

16.

Sluiting

Uitgelicht