Raadsvergadering 20 december 2016

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 20 december 2016
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Ingevolge het RvO voor de vergaderingen van de raad bestaat de gelegenheid voor het publiek om in te spreken over de agendapunten 22 t/m 24

Stukken

4.

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken

5.

Trekking naam voor stemming

6.

Verslag van de raadsvergadering van 10 november 2016

Stukken

7.

Tweede Bestuursrapportage 2016

Stukken

8.

Grondprijzen 2017

Stukken

9.

Uitgangspunten grondexploitaties 2017

Stukken

10.

Aanvraag rijksbijdrage opsporing en ruiming explosieven WOII 2016

Behandelvoorstel

besluitvorming zonder bespreking

Stukken

11.

Beheersverordening en nadere regels begraafplaatsen

Behandelvoorstel

besluitvorming zonder bespreking

Stukken

12.

Begrotingswijziging 2016 Stadsgewest ’s-Hertogenbosch

Behandelvoorstel

besluitvorming zonder bespreking

Stukken

13.

Afvalbeleidsplan 2017-2020

Stukken

14.

Afvalstoffenverordening

Behandelvoorstel

besluitvorming zonder bespreking

Stukken

15.

Legesverordening 2017, eerste wijziging tarieventabel afvalstoffenheffing 2017, eerste wijziging tarieventabel lijkbezorgingsrechten 2017, verordening toeristenbelasting 2017, verordening watertoeristenbelasting 2017 en tarieven rioolaansluitkosten 2017

Stukken

16.

Bestemmingsplan Elshout

Stukken

17.

Aanpassing artikel 17 verordening Leerlingenvervoer

Behandelvoorstel

besluitvorming zonder bespreking

Stukken

18.

Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2017-2026

Stukken

19.

Schouw basisscholen Stichting Scala 2016

Stukken

20.

Verordening Wmo en Jeugdhulp gemeente Heusden 2017

Behandelvoorstel

besluitvorming zonder bespreking

Stukken

21.

Herijking regio begroting 2016 en deelbegroting 2017 regio Hart van Brabant

Behandelvoorstel

besluitvorming zonder bespreking

Stukken

22.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Stukken

23.

Aangeboden locaties voor opvang vluchtelingen

Stukken

24.

Vuurwerkvrije zones en regels carbidschieten

Stukken

25.

Wijziging leden informatievergaderingen

Stukken

26.

Sluiting

Uitgelicht