Raadsvergadering 11 juli 2017

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 11 juli 2017
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Ingevolge het RvO voor de vergaderingen van de raad bestaat de gelegenheid voor het publiek om in te spreken over de agendapunten 17 en 18.

Stukken

4.

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken

5.

Trekking naam voor stemming

6.

Verslagen van de raadsvergaderingen van 16 mei en 27 juni 2017

Stukken

7.

Verlenging ontheffing vereiste van ingezetenschap wethouder drs. M. Mulder

Stukken

8.

VERVALLEN Voorgenomen deelname aan ICT Coöperatie Beware U.A.

9.

Ontwerpbegroting 2018 en voorlopige jaarrekening 2016 Omgevingdienst Midden- en West-Brabant

Stukken

10.

Voorbereidingskrediet woningbouw Oranjeveld en Von Suppéstraat 3 in Drunen

Stukken

11.

Bestemmingsplan 'Victoria, Haarsteeg'

Stukken

12.

Ontwikkelplan Landgoed Steenenburg

Stukken

13.

Integraal Huisvestingplan onderwijs 2017-2026

Stukken

14.

Evaluatie "Ontwikkelplan SPORT; volop in beweging"

Stukken

15.

Evaluatie subsidiebeleid 2017

Stukken

16.

Begroting 2018 en jaarstukken 2016 GGD Hart voor Brabant en de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

Stukken

17.

Jaarrapport 2016, kaderbrief en ontwerpbegroting 2018 Regio Hart van Brabant

Stukken

18.

Jaarrekening 2016, jaarplan en begroting 2018 Noordoost-Brabant

Stukken

19.

Benoeming plaatsvervangend griffier/commissiegriffier

Stukken

20.

Aanvullend krediet renovatie kunstgrasvelden RKDVC en VV Haarsteeg

Stukken

21.

Sluiting

Uitgelicht